Start: 2/6/2023 12:46:03 PMEnd: 2/6/2023 12:46:04 PM >> 185

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1388 | تاریخ پایان: پاییز 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

105

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی عملکرد مزرعه ای ترکیبات مختلف کود میکوریزی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 طرح بررسی عملکرد مزرعه ای ترکیبات مختلف کود بیولوژیک میکوریز (گلوموس اتونیکاتوم) به دنبال انجام دو طرح قبلی ارایه گردید. در طرح مذکور یک نمونه قارچ اندومیکوریزی بومی خالص سازی و شناسایی گردید، سپس شرایط مناسب برای همزیست و تکثیر آن در حد آزمایشگاهی تعیین گردید. در طرح حاضر سعی بر آن شد تا ضمن استفاده از نتایج به دست آمده در جهت تهیه ماده تلقیح های مختلف (ترکیبات مختلف) از قارچ مذکور در حد مزارع آزمایشی قدمی برداشته شود. هدف آن بود که پس از بررسی راههای مختلف تکثیر قارچ و تهیه ماده تلقیح میکوریزی با تراکم بالا یک نمونه ماده تلقیح قابل عرضه به زمین کشاورزی انتخاب و معرفی گردد.طرح حاضر دارای سه بخش است که در بخش اول مراحل تهیه ماده تلقیح و مطالعه انواع حامل و انتخاب حامل مناسب در مقیاس آزمایشگاهی انجام گردید و منجر به معرفی یک نوع ماده تلقیح از میان فرمولاسیون های مختلف گردید، که مراحل و نتایج آن در بخش دوم گزارش ارایه گردیده است. در بخش دیگر که پس از انتخاب یک ماده تلقیح آغاز گردید شامل مراحل تکثیر انبوه ماده تلقیح در گلخانه و بررسی عملکرد آن بر رشد یک گیاه مزرعه ای می باشد که در اینجا گیاه دارویی ریحان انتخاب شده است که مشاهده گردید ماده تلقیح مذکور موجب افزایش رشد و مواد موثره موجود در ریحان گردیده است. مراحل و نتایج این بخش نیز در بخش سوم گزارش ارایه گردیده است.بررسی ها نشان داد که تلقیح قارچ با گیاه ریحان به طور معنی داری سبب افزایش ارتفاع، سطح برگ، وزن تر و وزن خشک و اسانس در گروه ریحان های تیمار شده با قارچ نسبت به گروه ریحان های شاهد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID

  فایل موجود نیست