Start: 2/4/2023 3:21:51 AMEnd: 2/4/2023 3:21:51 AM >> 175

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1385 | تاریخ پایان: 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

473

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه و تولید غده های عاری از ویروس سیب زمینی در ایران

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 ویروس های بیماری زا سالانه خسارات زیادی به محصول سیب زمینی وارد می کنند. کنترل بیماریهای ویروسی پس از آلودگی مزارع معمولا غیرممکن است. بهترین روش برای مبارزه با ویروس ها تولید بذور سالم و عاری از ویروس می باشد. در این طرح با هدف حذف آلودگی های ویروسی در گیاه سیب زمینی ابتدا غده های بذری ارقام، اگریا، پیکاسو، مارفونا، دیامانت، دزیره، مارلا و بلینی انتخاب شد.غده هادارای خواب بودند،بنابراین با روش استراتیفیکاسیون خواب آنها شکسته شد، پس از جوانه زنی و کشت در گلدانهای نشایی  زمانی که اندازه گیاهچه 25cm بود از برخی گلدان ها مستقیما جهت کشت مریستم نمونه گیری شد و بقیه جهت اعمال تیمار حرارتی بمدت یک ماه با دمای 36±1oC در روز، 32±1oC در شب نگهداری شد. ساقه های بدست آمده در زیر لامینارفلو ضدعفونی و مریستم آنها در اندازه 0.2mm روی پل های کاغذی درون شیشه های استریل حاوی محیط غذایی کشت گردید. محیط غذایی شامل محیط پایه MS، به همراه 2.5mgL-1 BAP، 0.1mgL-1 NAA و 30 گرم در لیتر ساکارز بود. ظروف کشت به اتاقک رشد با دمای 24oC و فتوپریود 16 ساعت روشنایی (با شدت نور 4000-3000 لوکس) و 8 ساعت تاریکی انتقال یافت. پس از رشد مریستم ها از ساقه های بدست آمده جهت تست عاری از ویروس هایPVA ،PVS ، PVY و PVX نمونه برداری شد.نتایج تست عاری از ویروس بر روی 3 نوع گیاهچه بدست آمده حاکی از این بود، در گیاهچه هایی که تنها تیمار گرمایی روی آنها اعمال شد، ویروس های PVX و PVS کاملا کنترل شد ولی از نظر ویروس های دیگر 63-60 درصد آلودگی نشان دادند. در گیاهچه های حاصل از کشت مستقیم مریستم ویروس های PVY و PVA تا 90 درصد کنترل شد ولی ویروسهای PVX و PVX تا 40 درصد آلودگی نشان دادند. نتایج گیاهچه های حاصل از تلفیق این دو روش نشان داد ویروس های PVX و PVS کاملا کنترل شده ویروسهای PVY و PVA تنها در10 درصد از نمونه ها آلودگی نشان داده شد. بنابراین با  بکارگیری دو روش گرمادرمانی و کشت مریستم در حذف ویروس هایی که تنها با یکی از این دو روش از بین نمی روند موفقیت آمیز می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID

  فایل موجود نیست