مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علامه طباطبایی
سال:1387 | تاریخ پایان: تیر 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

145

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

نیازسنجی و اولویت بندی موضوعات و عناوین پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

شماره مسلسل

نویسندگان

زهرا-فروزنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این تحقیق به منظور نیازسنجی و اولویت بندی موضوعات و عناوین پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با بهره گیری از روش پیمایش، ابتدا به دو طریق مصاحبه و پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات مورد نظر از جمعیت نمونه (330 نفر از افراد شاغل در پست های متفاوت بنیاد شهید و نیز فرهیختگان ایثارگر) پرداخته شد. براین اساس ابتدا با انجام 30 مصاحبه برنامه ریزی شده با افراد تعیین شده از صاحبنظران و مدیران حوزه های متفاوت بنیاد شهید و امور ایثارگران و استخراج نکات کلیدی از متن مصاحبه های صورت گرفته (با توجه به طرح تحقیق) پرسشنامه های مورد نیاز برای جمع آوری داده ها تدوین گردید. این پرسشنامه ها در6 حوزه فعالیت بنیاد (تعاون و امور اجتماعی، بهداشت و درمان، حقوقی قضایی، فرهیختگان ایثارگر و مدیران و کارشناسان) تدوین و در جامعه آماری مورد نظر (300 نفر به تفکیک 100 نفر از فرهیختگان ایثارگر و 200 نفر از افراد شاغل در بنیاد شهید در سمت های اجرایی، مدیریتی، کارشناسی و...) با توجه به حجم نمونه تعیین شده و بر اساس فهرست شناسایی و ارائه شده توسط بنیاد شهید در تهران و مراکز پنج استان کشور (کرمانشاه، قم، ساری، اهواز و مشهد) به صورت نمونه گیری تصادفی توزیع گردید. پس از استخراج و پردازش داده ها از طریق نرم افزار Spss، بر اساس نتیجه گیری های نهایی حاصل از این تحقیق اولویت های تعین شده جهت انجام پژوهش های بنیاد شهید و امور ایثارگران عبارتند از: انجام تحقیق در خصوص مسائل برون سازمانی (مشکلات مالی اقتصادی، تغییر در نگرش مردم درخصوص گروه های هدف، توجه دولت در رسیدگی به وضعیت بنیاد و ...) نیازسنجی و تحقیق در خصوص رسیدگی به نیازهای گروه های هدف در زمینه مسائل فردی و خانوادگی آنان (بهداشت و درمان، حقوقی قضایی، اجتماعی و ...) انجام تحقیقات در خصوص مسائل درون سازمانی (اصلاح و بهبود عملکرد سازمانی، مسائل فرهنگی، اصلاح قوانین و ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID