Start: 2/7/2023 12:17:36 PMEnd: 2/7/2023 12:17:36 PM >> 184

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی)
سال:1370 | تاریخ پایان: بهار 1370

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

84

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه یک زی حسگر (BIOSENSOR) برای استفاده در ساخت دستگاه آژیر عوامل فسفره

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 زی حسگر (Biosensors) ادواتی هستند که از تلفیق مناسب یک شناساگر زیستی مانند آنزیم و یک مبدل مولد علامت الکتریکی پدید آمده و برای اندازه گیری انتخابی یک ترکیب شیمیایی بخصوص در یک نمونه مخلوط بکار می روند. کارایی وسیع زی حسگرها در زمینه های مختلف موجب توجه زیاد دانشمندان در تحقیق و توسعه آنها شده است. در این گزارش ضمن بررسی اجمالی روش های تثبت و آماده سازی نزیم ها برای استفاده در ساخت زیحسگرها، انواع زیحسگرها با توجه به نحوه ساخت و کاربرد آنها به اختصار معرفی و مورد بحث قرار گرفته است. بررسی های انجام شده پیرامون کاربرد زیحسگر در پدافندهای شیمیایی مشخص ساخت که از آنزیم های کولین استراز می توان به سه طریق الف- کیت های آشکارساز، ب- الکترودهای آنزیمی و ج- دستگاه آشکارساز نیمه اتوماتیک مداوم استفاده نمود که دستور کار تهیه هر سه مورد با ذکر منابع آنها در این گزارش اشاره شده است.در پایان، ساخت یک پیل الکترو شیمیایی به منظور تهیه یک دستگاه آشکارساز سموم آلی فسفره عملا مورد آزمایش قرار گرفته است. در این آزمایش ها ضمن تحقیق پیرامون عوامل ناشناخته موثر در عملکرد پیل که در منابع علمی از آنها یاد نشده است اطلاعات لازم برای طراحی و ساخت یک دستگاه ساده ای که با امکانات ایران قابل تهیه بوده و به صورت یک وسیله قابل حمل باشد جمع آوری شد. پیل الکتروشیمیایی که در این مرحله تهیه گردید با استفاده از آنزیم بوتیریل کولین استراز تثبیت شده با ژل نشاسته- آلومینیوم هیدراکسید بر روی ابری پلی اورتان ساخته شده است و این پیل در عملیات آشکارسازی سم فسفره «دورسبان» با استفاده از فرایند غیر مداوم مورد استفاده قرار گرفت که نتایج حاصله با نتایج ارایه شده در منابع علمی کاملا تطبیق می نماید. استفاده از این پیل فرآیند آشکارسازی مداوم نیز بطور مقدماتی مورد مطالعه قرار گرفت و اطلاعات لازم برای طراحی پیل مورد نیاز در یک سیستم مداوم جمع آوری شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID

  فایل موجود نیست