مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران | سال:1387 | تاریخ پایان: دی 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

336

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

انتخاب گونه های گیاهی برای اصلاح و احیای پوشش گیاهی مراتع با توجه به تاثیر آنها بر گیاهان همراه و شاخص های کیفیت خاک – مطالعه موردی: مراتع زرند ساوه

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 از آنجاییکه شاخص های کیفیت خاک تحت تاثیر نوع و تعداد عناصری است که توسط گونه های گیاهی, به خاک اضافه می شود, لذا بررسی عناصر موجود دراندامهای هوایی و زیرزمینی و لاشبرگ  گونه های مرتعی از لحاظ مقدار, نسبت کربن به نیتروژن اندامهای هوایی و زیرزمینی و همچنین مقایسه سرعت تجزیه پذیری گونه ها می تواند نقش مهمی در معرفی گونه های گیاهی مناسب جهت اصلاح داشته باشد. تحقیق حاضر نیز با همین دیدگاه در بخشی از مراتع زرند ساوه انجام پذیرفته است. بمنظور انجام تحقیق دو تیپ گیاهی Stipa barbata و Salsola rigida – Artemisia sieberi انتخاب و گونه های مذکور به عنوان گونه های شاخص مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر تیپ رویشی یک منطقه کلید انتخاب و در آن نمونه برداری به روش تصادفی - سیستماتیک در طول 3 ترانسکت انجام گردید. طول و تعداد ترانسکت ها براساس تغییرات منطقه و پوشش گیاهی تعیین شد. در راستای هر ترانسکت 10 پلات مستقر گردید. ابعاد پلات های نمونه برداری با توجه به نوع و پراکنش گونه های گیاهی به روش سطح حداقل انتخاب شد. در داخل پلات ها, لیست گونه های گیاهی, تعداد پایه ها, درصد پوشش تک تک گونه ها, درصد لاشبرگ و سنگ و سنگریزه ثبت شد. همچنین اندام های هوایی و رشد سالانه گونه های مورد نظر و اندامهای زیر زمینی آنها قطع شد. در پلاتهای ابتدا و انتهای هر ترانسکت پروفیل حفر شده و بسته به نوع گونه های گیاهی از دو عمق خاک یعنی 0-20cm و 20-50cm نمونه برداری خاک صورت گرفت. پس از جمع آوری اندام های هوایی و زیرزمینی, لاشبرگ و برداشت نمونه های خاک نمونه ها جهت تجزیه در آزمایشگاه آماده شد. عناصر کربن, ازت, فسفر و پتاسیم نمونه های گیاهی اندازه گیری گردید. از خصوصیات خاک نیز بافت, اسیدیته, ماده آلی, آهک, هدایت الکتریکی, نیتروژن, کربن, فسفر و پتاسیم اندازه گیری شد. در نهایت به منظور مقایسه خصوصیات اندام های هوایی و زیرزمینی و لاشبرگ در گونه های مختلف و همچنین بررسی تاثیر آنها بر خصوصیات خاک روش های آماری مناسب از قبیل تجزیه واریانس و آزمون تی مورد استفاده قرار گرفت.با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج حاصله, در بین سه گونه نسبت C/N در اندامهای هوایی, زیرزمینی و لاشبرگ گونه Ar.sieberi از دو گونه دیگر کمتر است. سرعت تجزیه گیاهان به نسبت کربن به نیتروژن بستگی دارد, هرچه این نسبت کمتر باشد یعنی مقاومت بازمانده های گیاهی در مقابل عوامل تحزیه کننده کمتر است. در خصوص عناصر معدنی نیز گونه مذکور در غالب موارد از مقادیر بیشتری برخوردار است و در تامین مواد غذایی و در نتیجه حاصلخیزی خاک تاثیر بیشتری دارد. از مجموع این موارد می توان چنین نتیجه گیری نمود که گونه Ar. sieberi می تواند به عنوان گونه مناسب از نظر تاثیرگذاری بر ویژگیهای خاک در برنامه های توسعه پوشش گیاهی و اصلاح در منطقه مورد مطالعه مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID