مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1386 | تاریخ پایان: زمستان 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

202

دانلود:

47

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه تطبیقی پرورش تفکر در اهداف و روش های متداول تدریس نظام های تعلیم و تربیت چند کشور پیشرفته جهان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 پژوهش حاضر از پژوهشهای فاز اول شبکه برنامه گروه پژوهشی علوم تربیتی است که با هدف بررسی تطبیقی پرورش تفکر در اهداف و روشهای متداول تدریس نظام های تعلیم و تربیت چند کشور پیشرفته جهان انجام شده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ برای سوالات زیر است: پرورش تفکر در اهداف نظام های تعلیم و تربیتی کشور های منتخب چگونه است؟ وجوه اشتراک و افتراق پرورش تفکر در اهداف و روش های متداول تدریس در کشورهای منتخب کدامند؟ جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کشورهای پیشرفته در حوزه تعلیم و تربیت می باشد که هم از نظر توسعه یافتگی در درجه بالایی قرار گرفته باشند و هم به جهت زیربناهای فلسفی از جایگاه مقتضی برخوردار باشند که بدین منظور کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمان انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از روش تحقیق اسنادی و به شیوه بررسی تطبیقی استفاده گردید. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که در هر سه کشور مورد بررسی در اهداف آموزش و پرورش مقطع ابتدایی خود، عمدتا به صورت غیر مستقیم به پرورش تفکر در دانش آموزان اشاره می نمایند و پرورش تفکر به عنوان یک ویژگی ساری و جاری و در قالب فرهنگ (جامعه، مدرسه، کلاس و...) و به صورت زمینه به دانش آموزان منتقل می شود. در خصوص روشهای متداول تدریس نیز در هر سه کشور روش تدریس خاصی به عنوان روش تدریس قالب یا اجباری در نظر گرفته نمی شود و معلم به صورت منعطف و انتخابی و البته کاملا آزاد نسبت به انتخاب روش تدریس خود اقدام نموده و این امر خود به شکوفا شدن تفکر در دانش آموزان کمک می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.