مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران | سال:1378 | تاریخ پایان: دی 1378

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

137

دانلود:

60

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی و ساخت، نصب و راه اندازی واحد نیمه صنعتی گلیسرول و منواستئارت (GMS)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 (1 شرح پروسس: واحد GMS جهت تولید گلیسرین منواستئارات از گلیسرول و اسید استئاریک به همراه کاتالیزور سدیم گلیسرول اکساید طراحی شده است.فرآیند به سه واکنش نشان داده می شود: گلیسرین + اسید استئاریک ® GMS + H2OGMS + اسید استئاریک ® GDS + H2OGDS + اسید استئاریک ® GTS + H2O که در اینجا GDS، گلیسرین دی استئارات و GTS گلیسرین تری استئاریک می باشد. مشابه واکنش های فوق برای اسید پالمتیک نیز رخ می دهد و محصول شامل آمیزه ای از مونو، دی و تری گلیسرید (استئارات و پالیمنات) می باشد.واحد GMS شامل 4 بخش اصلی زیر می باشد:(1 بخش استریفیکاسیون (انجام واکنش در راکتور)(2 بخش جداسازی فازها (3 بخش پرک کردن محصول (4 بخش بازیابی (بازیابی گلیسرول)جزییات بیشتر بخش های مختلف واحد (GMS) به شرح ذیل می باشد.(1-1 بخش استریفیکاسیون: در این قسمت از یک راکتور Batch همزن دار استفاده شده است. گلیسرین از مخزن ذخیره V-101 توسط پمپ P-101 به داخل راکتور استریفیکاسیون R-101 اضافه می شود و اسید استئاریک بصورت دستی به داخل راکتور ریخته می شود. از آن جا که نقطه ذوب گلیسرین حدود 18oC می باشد، هنگام پمپ کردن گلیسرین به داخل راکتور زمانی که درجه حرارت محیط پایین می باشد باید حداقل تا 20oC گرم شده و سپس پمپ شود.واکنش فوق گرماگیر بوده و مقدار آن در موازنه انرژی محاسبه شده است. این گرما توسط روغن حرارتی تامین می شود. مدت زمان واکنش حدود 2 ساعت بوده و دمای آمیزه در حین انجام واکنش بین 180-200oC باید ثابت نگه داشته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID