مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف | سال:1397 | تاریخ پایان: فروردین 1397

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

402

دانلود:

65

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی و ساخت فنجان فارادی برای مشخصه یابی پرتو یون کم انرژی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

جریان یونی/الکترونی (Ion and electron beam current) – 
چگالی جریان (Current density) – 
الکترون ثانویه (secondary electron) – 
نسبت سیگنال به نویز (SNR) 

چکیده

 چگالی جریان پرتو یون و توزیع یکنواختی, دو پارامتر کلیدی و در واقع دو مشخصه اصلی برای معرفی یک سامانه چشمه یون با پرتو پهن از نوع کافمن است. بنابراین در این تحقیق, از تکنیک پروب تخت و فنجان فارادی, به منظور ارزیابی مشخصه های مربوط به پرتو یون خروجی حاصل از بسامد رادیویی که بر روی سامانه خلأ مدل EDS 100, استفاده گردید. دو آزمایش در شرایط یکسان فشار و دما و نیز برابری انرژی پرتو انجام شده و مشاهده گردید که نتایج حاصل از کاربرد فنجان از دقت بالاتری برخوردار بوده است. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID