مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) | سال:1384 | تاریخ پایان: اسفند 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

109

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ترجمه و تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه « (The Short Form Health Survey (SF-36

شماره مسلسل

نویسنده

علی-منتظری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این مطالعه به منظور ترجمه و تعیین پایایی و روایی گونه فارسی استاندارد بین المللی SF-36 به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی طراحی و انجام شد. پس از اخذ اجازه لازم بر اساس روش توصیه شده Forward-Backward، پرسشنامه مذکور ترجمه و در مطالعه ای آزمایشی به کار برده شده و پس از اعمال تغییرات لازم، پرسشنامه نهایی در مطالعه ای جمعیتی در شهر تهران در افراد سنین 15 سال و بالاتر به کار برده شد. میانگین سنی پاسخ دهندگان 1.35 سال با انحراف معیار معیار (±16) بوده و بیشترین حجم نمونه مورد مطالعه متاهل بودند (58%). متوسط سال های آموزش پاسخ دهندگان10 سال با انحراف معیار(±4.5) به دست آمد. آزمون پایایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل آماری «همخوانی داخلی» و آزمون روایی با استفاده از روش «مقایسه گروه های شناخته شده» و «روایی همگرایی» ارزیابی شد. تحلیل «همخوانی داخلی» نشان داد که بجز مقیاس نشاط (a=0.65) سایر مقیاس های گونه فارسی SF-36 از حداقل ضرایب استاندارد پایایی در محدوده 77.0 تا 9.0 برخوردارند. آزمون آماری «مقایسه گروه های شناخته شده» نشان داد که گونه فارسی SF-36 قادر به افتراق زیر گروه های جمعیتی به تفکیک جنس و سن است. به این نحو که افراد مسن تر و زنان در تمامی مقیاس ها امتیازهای پایین تری را به دست آوردند. آزمون «روایی همگرایی" به منظور بررسی فرضیات اندازه گیری با استفاده از همبستگی هر سوال با مقیاس فرضیه سازی شده نیز نتایج مطلوبی را به دست داده و تمامی ضرایب همبستگی بیش از مقدار توصیه شده 4.0 به دست آمد (دامنه تغییرات ضرایب .580 تا 95.0). آزمون تحلیل عاملی نیز دو جزء اصلی را به دست داد که 9.65% پراکندگی میان مقیاس های پرسشنامه SF-36 را توجیه می نمود. در مجموع نتایج نشان میدهد گونه فارسی ابزار استاندارد SF-36، به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در سطح جمعیتی از پایایی و روایی لازم برخوردار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID