مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1384 | تاریخ پایان: شهریور 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

129

دانلود:

39

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

نقش وظایف اقتصادی دولت از دیدگاه امام خمینی (ره)

شماره مسلسل

نویسنده

میثم-موسایی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 نقش و میزان دخالت دولت ها در اقتصاد، یکی از بحث انگیزترین مباحث طرح در نظام های اقتصادی است. اهمیت این موضوع در حدی است که با مطالعه نقش دولت در اقتصاد جامعه به راحتی می توان به نوع نظام اقتصادی حاکم بر کل رفتارهای اقتصادی پی برد. این مساله برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری دارد. زیرا نیل به اهداف توسعه طی فرآیند آن با کمترین آسیب ممکن در صحنه اجتماع، بستگی تام به نقش درست در اقتصاد دارد. تا سال 1930 میلادی دو نگرش جدی درباره حضور دولت در اقتصاد وجود داشت. یکی مبتنی بر حداقل دخالت دولت در اقتصاد است که اساس آن از فیزیوکرات ها و کلاسیک هاست و دیگری دولت تمامیت خواه که متاثر از اندیشه های مارکس و سوسیالیست هاست. اما از سال 1930 میلادی به بعد دولت مختلط مطرح شد و تا دهه 1960 میزان دخالت دولت، به شکل نسبتا آرام آن بر اساس اندیشه های کینز شکل گرفت. در دهه 1970 با افزایش هزینه های دولتی، دولت های رفاه شکل گرفت و در دهه 1980 یک چرخش کلی علیه دخالت دولت در اقتصاد صورت گرفت و علت این چرخش بر اساس این نظریه بود که کارایی بخش دولتی کمتر از بخش های خصوصی است و قضیه خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی پیش آمد و فروپاشی بلوک شرق به این گرایش دامن زد که آثار و تبلیغات ناگواری برای طبقات متوسط و ضعیف به همراه داشت. از آنجایی که به نظر می رسد، میزان و نحوه دخالت دولت در اقتصاد مساله ای عمدتا فنی است و بستگی به شرایط فرهنگی اقتصادی هر جامعه دارد. لذا تئوری مورد عمل در کشور ما باید متناسب با شرایط خاص جامعه و ارزش های اسلامی داشته باشد. با مطالعه نظر امام خمینی در خصوص میزان دخالت دولت و استخراج مبانی  جهت گیری های کلی می توان نظری مستقل که احتمالا دربردارنده بسیاری از جبنه های مثبت تئوری های مطرح است ارائه کرد. فرضیه اصلی تحقیق فوق این است که میزان دخالت دولت تابع شرایط زمان و مکان جامعه بوده و در عین حال از یک اصول کلی تبعیت می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID