The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف | سال:1374 | تاریخ پایان: اسفند 1374

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

80

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ساخت «ماسک رتیکل کروی»

شماره مسلسل

نویسنده

کورس-حمزه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف طرح، ساخت یک ماسک مخصوص روی سطحی با شعاع انحنای 30 میلی متر و با قطر حدود 25 میلی متر بوده است. ساخت این ماسک با امکانات عکس برداری متداول در کشور وجود نداشته، از این رو از روش «لیتوگرافی با پرتوالکترون» استفاده شده و عرض خطوط به کمک قطر پرتو کنترل شده است. برای تهیه کپی ماسک با عرض خط چند برابر، از روش حرکت ماسک تحت کنترل کامپیوتر در حین پرتودهی ماوراء بنفش استفاده شده است. خلاصه ای از فعالیت های انجام شده: - بررسی روش های مختلف انتقال طرح به سطح کروی و استفاده از تابش پرتو الکترونی با توجه به قابلیت های سیستم میکروسکوپ الکترونی موجود در این جهاد - اضافه نمودن مکانیزم های حرکت اتوماتیک «سکو» و کنترل روشن و خاموش شدن پرتو تحت فرمان کامپیوتر به سیستم - تهیه نرم افزار لازم برای هدایت سیستم طبق الگوی مورد نظر - بررسی شرایط پرتودهی ماده حساس به منظور بررسی و تعیین وضعیت بهینه - اندازه گیری انحراف های غیرخطی و تکرارپذیر حرکت سکو و جبران آن ها به کمک نرم افزار - انجام موفق عملیات پرتودهی

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID