مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) | سال:1386 | تاریخ پایان: 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

222

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی نیازهای تحقیقاتی سلامت زنان در ایران

شماره مسلسل

نویسنده

فرانک-فرزدی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 یافته های تحقیقاتی بر این باور تاکید دارند که دستیابی به توسعه بهداشت جامعه بدون توجه به اهمیت سلامت زنان و در نظر گرفتن نیازها و مسائل آنها در سیاست ها و برنامه های بهداشت و توسعه ممکن نیست. پژوهش به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و برنامه ریزی در جهت شناخت و رفع نیازها و تنگناهای سلامت زنان و بهبود وضعیت آنان از جایگاه خاصی برخوردار است. بدون شک تحقیقات نقش محوری را در ایجاد پایه علمی تغییر و تحول، اصلاح سیاستها، و بهبود عملکرد و سلامت دارند. گسترش فهم و دانش ما از روندهای عادی و غیرعادی بیولوژیکی و رفتاری می تواند منجر به پیشگیری، تشخیص و درمان بهتر بیماری ها، ناتوانی ها و سایر شرایط اثرگذار بر سلامت زنان و خانواده های آنها گردد. فقدان جهت دهی واحد و سازمان یافته در تحقیقات سلامت زنان، امکان شناسایی علمی نظام مند و مستند مسائل و اولویت گذاری آنها را در برنامه های توسعه سلامت کشور مشکل ساخته است. لذا تعیین نیازهای تحقیقاتی سلامت زنان گامی موثر در جهت توسعه تحقیقات، برنامه ریزی اولویت ها و کاربردی کردن آنها در راستای ارتقای سلامت زنان جامعه خواهد بود. از آنجا که سازمان های اجرایی در انجام وظایف خود و سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب به اطلاعات علمی و مستند نیازمند هستند و از طرف دیگر عدم اطلاع محققین از نیازهای تحقیقاتی و نبود ارتباط بین مراکز علمی تحقیقاتی با مراکز برنامه ریزی و اجرایی موجب عدم بهره برداری بهینه از منابع کمیاب تحقیقاتی موجود (مالی، انسانی، امکانات) می شود. لذا شناخت نیازهای تحقیقاتی سلامت زنان و تحقیقات بین بخشی ضرورت داشته و در پیشبرد این امر موثر می باشد. این تحقیق یک مطالعه کیفی است که با هدف تعیین نیازهای تحقیقاتی سلامت زنان طراحی و در مراحل مختلف انجام شده است. در طی این پژوهش نظرات مسوولان و صاحبنظران علمی و اجرایی از طریق بحث گروهی متمرکز در رابطه با موضوعات، چالش ها و اولویت های سلامت زنان جمع آوری گردید. اطلاعات به دست آمده با توجه به حیطه های سلامت جسمی، روانی، و اجتماعی در چهار محور زیر طبقه بندی گردید: 1 اهم موضوعات سلامت زنان، 2 اهم چالش ها در سیاست گذاری و اجرای برنامه های سلامت زنان، 3 اولویت های پژوهشی سلامت زنان، 4 راهکارهای استفاده بهینه از دستاوردهای علمی و پژوهشی. در مرحله بعد گروه تحقیق در طی پانل های کارشناسی متعدد با استفاده از روشهای آنالیز کیفی اطلاعات، عناوین تحقیقاتی مورد نیاز سلامت زنان را با توجه به یافته های پژوهش به تفکیک حیطه های مختلف سلامت جسمی، روانی، و اجتماعی تدوین نمود. این عناوین در چهار محور تحقیقاتی زیر دسته بندی و ارائه شده است: وضعیت موجود سلامت زنان، عوامل موثر بر سلامت زنان، ارزشیابی برنامه های مرتبط با سلامت زنان، منابع اطلاعاتی سلامت زنان. پیشنهادات لازم جهت گام های بعدی در انجام پژوهش ها و اقدامات لازم در کاربرد و استفاده از دستاوردهای حاصل از این پژوهش ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID