مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران | سال:1386 | تاریخ پایان: خرداد 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

60

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

شناسایی دیدگاه های تصمیم سازان و متخصصین کشور پیرامون توسعه مدیریت

شماره مسلسل

نویسنده

سعید-صفری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اهداف طرح عبارت اند از: -بومی سازی تجارب چند کشور معتبر در این زمینه و بهره برداری از نتایج این تحقیق درجهت توسعه مدیریت کشور -بهره برداری از نظر صاحبنظران داخلی و خارجی در جهت توسعه مدیریت - برنامه ریزی درباره توسعه مدیریت در آینده  این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه های کلیدی توسعه مدیریت در میان عوامل و متغیرهای گوناگون کوچک و بزرگ و درهم کشیده است تا بتواند برنامه جامعی جهت توسعه نظام مدیریت ارائه نماید. در این راستا ضمن بررسی موضوعی و شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی توسعه مدیریت، برنامه های توسعه مدیریت در چند کشور منتخب و نیز برنامه های توسعه مدیریت در کشور بررسی و تحلیل گردیده و یافته های بررسی های مذکور از طریق نظر سنجی خبرگان و متخصصان توسعه مدیریت در کشور به عنوان جامعه مورد مطالعه به بحث گذاشته شده است. در نهایت پس از انجام تحلیل محتوا نظرات متخصصین و صاحبنظران جمع بندی و در قالب راهکارهای توسعه مدیریت در کشور ارائه گردیده است. نتایج طرح عبارت اند از: -بررسی و بومی سازی تجارب چند کشور معتبر در این زمینه - ارائه الگوی جامع برنامه ریزی توسعه مدیریت در آینده

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID