مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1386 | تاریخ پایان: اسفند 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

1,474

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

نیازسنجی تحقیقات علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات فرهنگی در دستگاه های اجرایی کشور

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اهداف طرح عبارت اند از: بررسی وضعیت میزان پرداختن سه وزارتخانه صنابع، نیرو و نفت به جنبه های اجتماعی پروژه های اجرایی و مقایسه تعداد طرح های پژوهشی و سهم طرح های پژوهشی در حوزه اجتماعی فرهنگی پروژه های اجرایی با مقایسه تعداد طرح های پژوهشی و سهم طرح های پژوهشی در حوزه اجتماعی فرهنگی پروژه های اجرایی، وضعیت موجود در سه وزارتخانه صنابع، نیرو و نفت ترسیم و با مقایسه این وضعیت با وضعیت مطلوب به نیازسنجی این دستگاه ها به تحقیقات اجتماعی و فرهنگی پرداخته شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID