مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران | سال:1370 | تاریخ پایان: تیر 1370

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

439

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

شناسایی و بهبود خصوصیات مهندسی خاک مارن حاشیه شمالی خلیج فارس و دریای عمان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 پروژه حاضر با هدف بهبود یک سری از خصوصیات مهندسی مارن حاشیه شمالی خلیج فارس و دریای عمان که در کاربرد آن بعنوان مصالح زیرسازی و روسازی راه و دیگر پروژهای ساختمانی نقش اصلی را دارند، به انجام رسیده است، عمده ترین این خصوصیات نسبت با ربری کالیفرنیا CSR، خواص خمیری، کنترل تورم و انقباض و دوام به وارفتگی در مقابل آب برای مارن منطقه فوق میباشد.این بهسازی با افزودن سیمان، آهک، ماسه بادی و ترکیبهای مختلف این مصالح مورد بررسی قرار گرفته است.مطالعات انجام شده در دو بعد ماکروسکوپی (با استفاده از مکانیک خاک) و میکروسکوپی صورت گرفته است. در بعد ماکروسکوپی عملکرد مصالح افزودنی مختلف با درصدهای گوناگون و شرایط زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.در بعد میکروسکوپی به کمک میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ پلاریزان تلاش شده است که ضمن شناسایی دقیق ساختار مارن، نحوه تاثیر مصالح افزودنی بر این ساختار مورد بررسی قرار گیرد.نهایتا سعی گردیده است که تطبیق و مقایسه مناسبی بین نتایج این دو قسمت انجام گیرد.مطالب مندرج در پروژه در دو بخش «مبانی تئوریک پروژه» و «تشریح مراحل انجام آزمایشها و نتایج حاصل از آنها» تقسیم شده است.در بخش اول توضیحاتی راجع به ساختار رس ها، نحوه شناسایی این ساختار، تثبیت رسها با مواد افزودنی بخصوص آهک و سیمان و چگونگی عملکرد این مصالح و خصوصیات ایجاد شده در اثر عمل تثبیت آورده شده است.در بخش دوم ابتدا مراحل مختلف انجام پروژه تشریح گردیده است. سپس با دید انتخاب نمونه هایی که از نظر خصوصیات ذکر شده مساله دارترند، طبقه بندیهایی از نقطه نظر زمین شناسی و سنگ شناسی، و خصوصیات مکانیک خاک آنها، ارائه شده است. نتایج حاصل از آزمایشها تجزیه و تحلیل شده و بعد از انتخاب نمونه بحرانی منطقه مورد مطالعه، شرح آزمایشهای انجام شده بر روی آن و نیز تفسیر کلیه نتایج آورده شده است. این آزمایشها در بعد ماکروسکوپی و میکروسکوپی انجام گرفته اند.در نهایت ضمن یک نتیجه گیری کلی، سعی گردیده است روند مناسبی جهت ادامه کار پیش بینی و توصیه شود.در قسمت پیشنهادات نیز با ارائه نتایج یک سری آزمایشهای مقدماتی، افقی روشن برای ادامه کار، در آینده گشوده شده است. قابل ذکر است که گستردگی مارن در نقاط بسیاری از کشورمان بخصوص حاشیه شمالی خلیج فارس و دریای عمان ضرورت همه جانبه ادامه تحقیق در زمینه بهبود خصوصیات مهندسی مارن را ایجاب می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID