مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم پایه کاربردی | سال:1395 | تاریخ پایان: تیر 1395

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

100

دانلود:

26

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ارزیابی ژئوشیمیایی و تعیین سیستم هیدروکربوری در میدان سرخون بندرعباس

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این گزارش به بررسی ژئوشیمیایی سیالات هیدروکربنی و نمونه های سنگ برداشت شده از میدان سرخون می پردازد. هدف این گزارش تعیین منشا سیالات هیدروکربنی موجود در مخزن جهرم میدان سرخون و شناسایی سنگ منشا این سیالات در منطقه مورد مطالعه است. برای دستیابی به اهداف مورد نظر، تعداد 14 نمونه خرده حفاری از سازندهای احتمالی منشا (پابده، گورپی، کژدمی و گدوان) مورد آنالیز راک-اول قرار داده شده است. همچنین تعداد سه نمونه چشمه نفتی و تعداد یک نمونه گاز و یک نمونه کاندنسیت نیز جهت انجام آنالیزهای ترکیبی و ایزوتوپی تهیه و مورد آنالیز قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده نشان داد که نمونه گاز آنالیز شده از مخزن جهرم میدان سرخون می تواند مخلوطی از گازهای تولید شده از دو سنگ منشا ژوراسیک بالایی و کرتاسه زیرین در ناحیه با شدت تاثیرات متفاوت باشد. این گاز نوعی گاز خشک ترموژنیک غیر همراه بوده که دارای بلوغ حرارتی در حدود انعکاس ویترینایت 5/1 درصد می باشد. نمونه کاندنسیت آنالیز شده نیز دارای سنگ منشایی تقریبا شیلی با درصد کمتر کربناته بوده که دارای سن زمین شناسی حدود کرتاسه پایینی است. این نمونه کاندنسیت تحت تاثیر فرایند Phase Fractionation تولید شده است. نمونه های چشمه های نفتی آنالیز شده نیز دارای منشاء های متفاوتی از ژوراسیک بالایی تا پالئوسن بوده که با توجه به این نتایج می توان بیان داشت که سنگهای منشا در این بازه زمانی توانسته اند در مراحل اولیه بلوغ نفت و سپس در مراحل بالاتر بلوغ گاز را تولید نمایند. با این حساب می توان بیان داشت که فرضیه تولید کاندنسیت در اثر فرایند Phase Fractionation دور از ذهن نمی باشد. بررسی نمونه های خرده های حفاری با استفاده از آنالیز راک-اول نیز نشان داده دو سنگ منشا پالئوسن (پابده) و کرتاسه زیرین (گدون) در این ناحیه می تواند به عنوان منشا مطرح باشند. البته تاثیر سنگ منشا ژوراسیک بالایی (سرگلو) را نیز باید در نظر داشت. بنابر نتایج فوق، می توان بیان داشت که دو سازند سرگلو و گدوان می توانند در تولید گاز و کاندنسیت موجود در مخزن جهرم در میدان سرخون نقش داشته باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID