مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم پایه کاربردی
سال:1392 | تاریخ پایان: دی 1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

754

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

اثر برخی الیسیتورهای شیمیایی بر میزان آلکالوئیدهای هیوسیامین و هیوسین حاصل از ریشه های موئین (hairy root) و ریشه های معمولی گیاه بنگدانه (.Hyoscyamus niger L)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 دو تروپان آلکالوئید هیوسیامین و هیوسین از مواد مهم دارویی هستند که از گیاهان خانواده سولاناسه از جمله گیاه بنگ دانه (Hyoscyamus niger) استخراج می شوند. این تروپان آلکالوئیدها به واسطه تاثیر بر روی سیستم عصبی پاراسمپاتیک در درمان تشنج, سیاه سرفه, سل و برونشیت مزمن مورد استفاده قرار می گیرند. بدلیل کاربرد وسیع این آلکالوئیدها در تهیه داروهای مهم از روش های مختلفی برای افزایش این تروپان آلکالوئیدها استفاده می شود. بدین منظور در این پژوهش, ابتدا بذرهای گیاه بنگ دانه تهیه و پس از جوانه زدن برای ایجاد گیاهچه کامل در محیط کشت B5 حاوی 1 میکرومولار در لیتر IBA کشت شدند. با توجه به هدف پژوهش, ریشه های جوان برای تکثیر بیشتر به محیط کشت مایع B5 حاوی 1 میکرومولار در لیتر IBA منتقل شدند. از برگ های گیاهچه به عنوان ریزنمونه در القای ریشه مویین استفاده شد. قطعات برگی توسط سه سویه اگروباکتریوم رایزوژنز A4, C58C1 و LBA9402 آلوده شدند. در مرحله بعد, ریشه های حاصل از کشت بافت و ریشه های مویین در غلظت های 0, 0.01, 0.1, 1, 2 و 4 میلی مولار الیسیتورهای متیل جاسمونات, جاسمونات و سالیسیلیک اسید و هر یک در تیمارهای زمانی 0, 24, 96 و 168 ساعت بطور جداگانه و در 3 تکرار کشت شدند. سپس هیوسیامین و هیوسین تولید شده در ریشه ها به وسیله HPLC سنجش و مقایسه شد. همچنین سرعت رشد ریشه ها نیز در این تیمارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بهترین سویه برای القای ریشه مویین, سویه A4 است. بیشترین مقدار هیوسیامین در ریشه های حاصل از کشت بافت که در محیط کشت حاوی 2 میلی مولار سالیسیلیک اسید به مدت 96 ساعت کشت شده بودند به میزان 6.5 میلی گرم بر گرم وزن خشک (8 برابر بیشتر از ریشه های شاهد) مشاهده شد. در تیمارهای مختلف الیسیتور مقدار هیوسین تفاوت معنی داری را نسبت شاهد نشان نداد. بالاترین میزان هیوسین (2.2 میلی گرم بر گرم وزن خشک ریشه) در تیمار 2 میلی مولار جاسمونیک اسید و پس از گذشت 24 ساعت در ریشه های مویین مشاهده شد. بطور کلی, در ریشه های مویین نسبت هیوسین به هیوسیامین بیشتر بود در حالی که در ریشه های حاصل از کشت بافت نسبت هیوسیامین به هیوسین بیشتر بود. همچنین رشد ریشه ها در هر سه الیسیتور با افزایش غلظت کاهش نشان داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پارسا، میترا، زینالی، امینه، گروسی، قاسمعلی، زارع، -، نژادابراهیمی، صمد، اهوازی، مریم، و یوسف زادی، مرتضی. (دی 1392). اثر برخی الیسیتورهای شیمیایی بر میزان آلکالوئیدهای هیوسیامین و هیوسین حاصل از ریشه های موئین (hairy root) و ریشه های معمولی گیاه بنگدانه (.Hyoscyamus niger L). تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/788191/fa

  Vancouver: کپی

  پارسا میترا، زینالی امینه، گروسی قاسمعلی، زارع -، نژادابراهیمی صمد، اهوازی مریم، یوسف زادی مرتضی. [Internet]. اثر برخی الیسیتورهای شیمیایی بر میزان آلکالوئیدهای هیوسیامین و هیوسین حاصل از ریشه های موئین (hairy root) و ریشه های معمولی گیاه بنگدانه (.Hyoscyamus niger L). تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ دی 1392. Available from: https://sid.ir/paper/788191/fa

  IEEE: کپی

  میترا پارسا، امینه زینالی، قاسمعلی گروسی، - زارع، صمد نژادابراهیمی، مریم اهوازی، و مرتضی یوسف زادی، “اثر برخی الیسیتورهای شیمیایی بر میزان آلکالوئیدهای هیوسیامین و هیوسین حاصل از ریشه های موئین (hairy root) و ریشه های معمولی گیاه بنگدانه (.Hyoscyamus niger L)،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، دی 1392. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/788191/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری

  فایل موجود نیست