مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم پایه کاربردی
سال:1385 | تاریخ پایان: 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

170

دانلود:

25

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

محاسبه بهره در لیزر الکترون ـ آزاد با ویگلر الکترومغناطیس و کانال ـ یونی راهنما

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این طرح مطالعه ای نظری بر روی لیزر الکترون-آزاد با ویگلر موج الکترومغناطیس انجام گرفته است. مسیرهای الکترونی برای ویگلر موج - الکترومغناطیس بدون و با در نظر گرفتن خود - میدانهای باریکه الکترونی در حضور راهنمای میدان مغناطیسی محوری استاتیک مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین همین مسیرهای الکترونی بدون و با در نظر گرفتن خود - میدانها در حضور راهنمای کانال یونی مطالعه شده اند. سپس با افزودن اختلالات در حرکت حالت پایای الکترونی پایداری مدارها هم با حضور راهنمای میدان محوری و هم با حضور راهنمای کانال یونی بدون در نظر گرفتن خودمیدانها مورد مطالعه قرار گرفته اند. سپس با افزودن اثر خود - میدانهای الکتریکی و  مغناطیسی باریکه الکترونی پایداری مدارها مجددا مورد بررسی قرار گرفته اند. در مرحله بعد با استخراج معادله آونگی حرکت الکترون در حضور میدانهای تابشی برای دو راهنمای میدان محوری و کانال یونی بهره سیگنال کوچک استخراج شده است و سپس اثرات خودمیدانها روی این بهره محاسبه شده است. در نهایت برای رژیم بهره بالا با استخراج معادله پاشندگی ویگلر موج الکترومغناطیس با راهنمای میدان محوری نرخ رشد محاسبه و اثرات خودمیدانها روی ماکزیمم نرخ رشد بررسی شده است. ملاحظه شد که در هر دو گروه مدارها در ویگلر موج الکترومغناطیس حضور خود - میدانها سبب کاهش نرخ رشد می شود. همچنین نرخ رشد با راهنمای کانال یونی محاسبه شد. در نهایت با مقایسه ویگلرهای مگنتواستاتیک و الکترومغناطیس با میدانهای راهنمای میدان محوری و کانال یونی مزایای استفاده از این نوع ویگلرها همراه با کانال یونی ذکر شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.