مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف
سال:1387 | تاریخ پایان: اسفند 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

197

دانلود:

199

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه روش های جوان سازی کاتالیست های هتروژن مستعمل

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 کاتالیستهای هتروژن پس از مدتی به مرور فعالیت و کارایی خود را از دست می دهند. یکی از اقتصادی ترین روشها عبارتست از جوان سازی که در آن فعالیت اولیه کاتالیست تا حدود زیادی به آن برگردانده می شود. از آنجا که هدف این گزارش بررسی روشهای جوان سازی کاتالیستهای هتروژن است. لذا بر این اساس مطالب ارایه شده در این گزارش در قالب سه فصل ارایه می گردد :فصل اول – دلایل غیر فعال شدن کاتالیستهای هتروژن در این فصل دلایل و مکانیزمهای غیر فعال شدن همچون مسمومیت، فولینگ، زینتر شدن، کک بستن و غیره مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.فصل دوم – روش های جوان سازی کاتالیستهای مستعمل هتروژن در این فصل روشهای جوان سازی متنوع متناسب با مکانیزمهای غیر فعال شدن مورد بررسی قرار گرفته است. به طور مثال اکسی کلریناسیون، توزیع مجدد، دفع کک و کربن به روش گازی کردن، دفع گوگرد مسموم کننده به وسیله سوزاندن در هوا یا اکسیژن و یااواکنش دادن آن با بخار آب و غیره.فصل سوم - روش جوان سازی کاتالیست مستعمل ریفرمینگ گاز طبیعی (مطالعه موردی) در این فصل جوان سازی کاتالیست ریفرمینگ تولید گاز سنتز که در بسیاری از صنایع از جمله تولید فولاد به کار برده می شود مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به انواع واکنشهای که این کاتالیست در آنها دخالت دارد اشاره شده سپس به روش تهیه، ترکیب کاتالیست و مکانیزم کاتالیز نمودن آنها پرداخته شده است. آنگاه چگونگی غیر فعال شدن و در نهایت نیز چگونگی جوان سازی آن مورد بحث بررسی قرار گرفته است.فصل چهارم: نتیجه گیری نهایی در این فصل با توجه به مطالب ارایه شده با تمرکز بر روی کاتالیست پر مصرف و مهم صنعت فولاد (کاتالیست ریفرمینگ متان) نتیجه گیری کلی ارایه گردیده و در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد کاتالیست مذکور و روش جوانسازی بیان شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.