مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا
سال:1386 | تاریخ پایان: 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

203

دانلود:

39

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی ارتباط بین تستهای عملکردی اسپرم و نتایج روشهای لقاح خارج رحمی (ART) در زوجین مراجعه کننده به مرکز درمانی ابن سینا

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 انتخاب اسپرم با کیفیت ایده آل و مناسب، یکی از مراحل مهم و فاکتور تضمین کننده موفقیت باروری توسط روش های کمک باروری (ART) همچون IVF، IUI و ICSI می باشد. در این راستا تستهای مرسوم آنالیز مایع سمینال شامل ارزیابی تعداد اسپرم، تحرک و مورفولوژی، به طور وسیعی به عنوان یک تست اولیه در ارزیابی ناباروری مردان و تعیین کیفیت مایع سمینال مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود در برخی مواقع، نتایج این تستها با نتایج باروری فرد در محیط داخل بدن و یا در محیط آزمایشگاه همخوانی ندارد. زیرا این ارزیابی ها نمی توانند نشاندهنده عملکرد طبیعی اسپرم و وضعیت ژنوم آن باشد. روشهای ارزیابی عملکرد اسپرم از جمله تستهایی است که به بررسی عملکرد اسپرم در لقاح با تخمک در سطح مولکولی می پردازند. وجود ارتباط بین نتایج روش های لقاح خارج رحمی و تستهای عملکردی اسپرم، می تواند دید کلی در مورد کارایی هر یک از تستها در پیشگویی موفقیت باروری روش های ART فراهم آورد. هدف از این طرح، بررسی ارتباط بین نتایج روش های کمک باروری ICSI با تستهای عملکردی همچون بررسی میتوکندری اسپرم، ارزیابی آسیب های DNA اسپرمی،  قابلیت زنده بودن اسپرم و... در زوجین مراجعه کننده به مرکز درمانی ابن سینا می باشد. مواد و روشها: در این طرح نمونه مایع سمینال 170 فرد مراجعه کننده به مرکز درمانی ابن سینا، تحت درمان با روشICSI  جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. در روز عمل، پس از دریافت نمونه مایع سمینال و انجام تست های آنالیز سیمن، اضافه هر نمونه جهت انجام تستهای عملکردی اسپرم مورد بررسی قرار گرفت. در این روش، هر نمونه مایع سمینال پس از شستشو با بافر PBS به 6 قسمت تقسیم و با روشهای رنگ آمیزی آنیلین بلو، جهت ارزیابی کاهش پروتامین در ساختار کروماتین اسپرم، رنگ آمیزی تولوئیدین بلو و کرومومایسین A3، جهت ارزیابی وضعیت ساختار کروماتین، ردآمین 123 جهت ارزیابی میتوکندری اسپرم و رنگ آمیزی سه گانه در بررسی عملکرد آکروزوم اسپرم مورد مطالعه قرار گرفت. در پایان، همبستگی بین نتایج روش های کمک باروری ICSI با تستهای عملکردی همچون بررسی میتوکندری اسپرم، ارزیابی آسیب های DNA اسپرمی و... از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: این بررسی نشان داد بین پارامترهای تحرک، مورفولوژی و تعداد اسپرم های موجود در مایع انزالی، با نتایج میزان لقاح و باروری و کیفیت جنین با درجهA ،B  و C رابطه معنی داری وجود ندارد (P>0.05). بررسی وضعیت کروماتین اسپرم نشان داد که بین میزان لقاح و اسپرم های حاوی کروماتین آسیب دیده در روش آنیلین بلو، کرومومایسین A3 و تولوئیدین بلو، ارتباط معنی دار وجود ندارد. همچنین ارتباط معنی دار بین وضعیت میتوکندری اسپرم و اسپرم های دچار واکنش آکروزومی و بدون واکنش آکروزومی با کیفیت جنین و میزان لقاح و باروری وجود نداشت (P>0.05). بحث: با توجه به اهمیت ساختار کروماتین در حفاظت از محتویات کروماتین، هرگونه اختلال در ساختار و تراکم کروماتین می تواند بر میزان لقاح طبیعی تاثیر داشته باشد. با این حال نتایج حاصل از تحقیق حاضر دال بر عدم وجود ارتباط معنی دار بین پارامترهای اسپرمی و نتایج روشهای کمک باروری بود. لازم به ذکر است، نمونه های اسپرمی مورد استفاده در روش ICSI، پیش از استفاده جهت میکرواینجکشن با روش Swim up آماده سازی می شوند و بر اساس مطالعات پیشین، اسپرم های آماده سازی شده با این روش، از نظر آسیب DNA و وضعیت پارامترهای آنالیز سیمن، از کیفیت بالاتری نسبت به نمونه  خام برخوردار می باشند. از طرفی در روش میکرواینجکشن، همواره سعی می شود اسپرم نرمال از نظر مورفولوژی و تحرک، انتخاب و به داخل تخمک تزریق گردد. بنابراین نتایج بررسی ارتباط پارامترهای اسپرمی در نمونه خام با نتایج باروری در روش ICSI دارای مداخله خواهد بود. زیرا نتایج باروری حاصل، در حقیقت مربوط به پارامترهای اسپرمی در نمونه های آماده سازی شده می باشد. از این رو بررسی ارتباط بین پارامترهای اسپرمی در نمونه های آماده سازی شده به روش Swim up با نتایج روش های کمک باروری پیشنهاد می شود. از آنجا که مشکل اصلی در موفقیت روش های ICSI در ارتباط با نمونه های الیگوآستنواسپرمی شدید با تعداد کم اسپرم دارای تحرک و مورفولوژی نرمال می باشد که به دلیل مشکلات اخلاقی و تکنیکی از این مطالعه حذف گردید، لذا انجام مطالعه ای با لحاظ نمودن مسایل اخلاقی، در این نمونه ها ضروری می باشد تا بتوان کارایی تستهای عملکرد اسپرم را در پیش آگهی نتایج ICSI در این بیماران ارزیابی نمود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.