مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا | سال:1388 | تاریخ پایان: خرداد 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

217

دانلود:

70

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تولید آنتی بادی منوکلونال برای سنجش کمی Inhibin B

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: Inhibin پروتئینی است که در پاسخ به اثر FSH توسط سلول های گرانولوزا به داخل مایع فولیکولی و جریان خون وریدی تخمدان ترشح می شود. ترشح Inhibin بیشتر به صورت پاراکراین تنظیم می شود و نتیجتا اینکهInhibin  به صورت پس نورد منفی باعث کنترل ترشح FSH از هیپوفیز قدامی می شود. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که Inhibin نقش ارزنده ای در آگاهی از وضعیت باروری در هر دو جنس دارد. یکی از ابزارهای اساسی جهت تشخیص، اندازه گیری و ردیابی این مولکول، استفاده از آنتی بادی مونوکلونال است که در کیت های  اندازه گیری و تشخیصی مختلف کاربرد دارد. لذا هدف اصلی این تحقیق تولید آنتی بادی اختصاص (مونوکلونال - پلی کلونال) بر علیه مولکول Inhibin انسانی و متعاقب آن تخلیص Inhibin از مایع فولیکولی جهت استفاده بعدی از آن برای طراحی روش های اندازه گیری و انجام مطالعات پایه و بالینی مختلف می باشد. مواد و روشها: سکانس 32-1 زنجیره مولکول Inhibin انسانی را با پروتئین حامل KLH کونژوگه کرده و به حیوانات آزمایشگاهی (موش و خرگوش) تزریق گردید. جهت تولید آنتی بادی مونوکلونال، سلول های لنفوسیتی را از غدهpopliteal  استخراج و با سلول میلومائی SP2/0 هیبرید گردید. پس از چهار بار عمل کلون کردن، کلون های پایدار مولد آنتی بادی اختصاصی ایجاد گردیده و جهت تولید انبوه آن از مایع آسیت کمک گرفته شد. پس از تخلیص این آنتی بادی اختصاصی، با اتصال آن به ستون Sepharose 4B فعال شده توسط CNBr، ستون کروماتوگرافی افینیتی تهیه گردید. پروتئین های مایع فولیکولی را توسط سولفات آمونیوم رسوب داده و از این ستون کروماتوگرافی افینیتی عبور داده تا Inhibin موجود در آن تخلیص گردد. جهت اثبات تخلیص از تست SDS-PAGE و جهت بررسی آنتی بادی و اتصال آن با مولکول Inhibin از تستهای وسترن بلات و الایزا کمک گرفته شد. علاوه بر این بوسیله آزمون الایزا کلاس آنتی بادی مونوکلنال اختصاصی تعیین گردید. نتایج: در مجموع برای تولید آنتی بادی مونوکلنال چهار مرتبه عمل فیوژن انجام گرفت. از چهار فیوژن انجام شده تعداد 9 کلون پایدار مولد آنتی بادی اختصاصی علیه مولکول Inhibin به دست آمد. هر 9 کلون انتخاب شده قادر به واکنش با پپتید طراحی شده به عنوان ایمونوژن بودند، ولی از این تعداد تنها یک کلون قادر به شناسایی Native Inhibin موجود در مایع فولیکولی می باشد که کلاس آن از نوع IgM می باشد. بعد از تخلیص آنتی بادی و ساخت ستون کروماتوگرافی افینیتی و عبور مایع فولیکولی از ستون، مقدار 4.62 میکروگرم پروتئین Inhibin خالص بدست آمد و وجود باند 32 کیلو دالتونی بعد از رنگ آمیزی نقره موید تخلیص Inhibin می باشد و نتیجه مثبت آزمون وسترن بلات (هم با روش احیا و هم غیر احیا) نشان دهنده شناسایی اپی توپ خطی (linear) توسط آنتی بادی مورد نظر (کلون 3E4-B8) می باشد. بحث: آنتی بادی بدست آمده متعلق به کلاس IgM بوده که در نوع خود بسیار ارزشمند می باشد، زیرا به علت تشکیل پنتامر توسط آنتی بادیهای IgM کاربرد آن در روشهای کدورت سنجی، آگلوتیناسیون، نفلومتری ارزشمند خواهد بود. یکی از علل تولید این کلاس از آنتی بادی احتمالا نوع روش ایمونیزاسیون حیوان می باشد. علاوه بر این با توجه به اینکه آنتی بادی کلاس IgG برای طراحی سایر روشهای اندازه گیری همواره نیاز می باشد، استفاده ازNative Inhibin  به عنوان ایمونوژن برای ایمیونیزاسیون مجدد و تولید IgG توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID