مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا | سال:1389 | تاریخ پایان: زمستان 1389

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

229

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی نقش تعاملی تصویر بدنی و وضعیت باروری با تحول روانی - اجتماعی در مردان شهر تهران

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

وضعیت باروری (باروری / ناباروری)

چکیده

 زمینه و هدف: ناباروری که به عنوان یک نقص کنشی, در بسیاری از مواقع به عنوان یک چالش و بحران عمیق ادراک می شود از منظر زیستی, روانی و اجتماعی پدیده ای قابل تامل است. تلاش برای درک فشارهای روانی ناباروری به عنوان یک بد کارکردی بیولوژیک در بستر اجتماع, پژوهشگران را بر آن داشت تا در صدد بررسی ماهیت ارتباط وضعیت باروری با تصویر بدنی و مشخص کردن کیفیت تعامل این دو متغیر با تحول روانی- اجتماعی از دیدگاه اریکسون برآید.روش مطالعه: در این پژوهش 120 مرد بارور شهر تهران و 120 مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا شرکت داشتند که متغیرهای تصویر بدنی و تحول روانی- اجتماعی با استفاده از پرسشنامه «چند بعدی رابطه خود و بدن» - شامل 10 خرده مقیاس و «پرسشنامه تحول روانی- اجتماعی» در ایشان مورد اندازه گیری و مقایسه قرار گرفت. داده های مطالعه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری, تحلیل واریانس عاملی, ضریب همبستگی پیرسون و آزمون «تی مستقل» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از تایید فرضیات پژوهش مبنی بر مثبت تر بودن تصویر بدنی و تحول روانی – اجتماعی گروه بارور در مقایسه با گروه نابارور است. همچنین نقش تعاملی متغیر مستقل(وضعیت باروری) و متغیر تعدیل کننده (تصویر بدنی) در دو خرده مقیاس رضایت از قسمتهای بدن و خرده مقیاس خود طبقه بندی وزن با تحول روانی اجتماعی مورد تایید قرار گرفت.نتیجه گیری: ناباروری علاوه بر فشارهای روانی متعددی که بر بیماران وارد می کند, تصویر بدنی و تحول روانی – اجتماعی آنان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID