مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا
سال:1384 | تاریخ پایان: بهمن 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

راه اندازی مدل آزمایشگاهی تهاجم جنین انسان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 عدم لانه گزینی جنین یکی از علل مهم ناباروری می باشد. اطلاعات در مورد لانه گزینی جنین انسان به دلیل محدودیت های اخلاقی و عملی بسیار جزیی می باشد. بعلاوه اطلاعات کمی در مورد پریماتها در دسترس می باشد. و لانه گزینی در حیوانات با انسان متفاوت است لذا اطلاعات حیوانی قابل تعمیم به انسان نمی باشد. با توجه به اینکه علت اصلی عدم لانه گزینی نچسبیدن و عدم نفوذ جنین به آندومتر بوده لذا هدف از این بررسی ابداع مدلی برای بررسی چسبیدن و نفوذ جنین (لانه گزینی) انسان در شرایط آزمایشگاهی بود.مواد و روش کار: بدین منظور جنین های 4-8 سلولی اضافی انسان حاصل از تکنیک های لقاح آزمایشگاهی را برروی ماتری ژل قرار داده تا به مرحله بلاستوسیست برسند. ترشحات حاصل از جنین ها در مراحل مختلف جنین جمع آوری نموده و به وسیله تست الایزا میزان ترشح bHCG بررسی شد. و ارتباط بین مورفولوژی و تکامل جنین با میزان ترشح bHCG مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین جنین ها بعد از رسیدن به مرحله هچینگ از لحاظ چسبیدن به ماتری ژل بررسی و سپس در فواصل زمانی مختلف جنین ها فیکس شده و میزان نفوذ جنین به داخل ماتری ژل (بافت همبندی مصنوعی) مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: نتایج این مطالعه بوسیله تست الایزا نشان داد bHCG از جنین های 8 سلولی به به بعد ترشح میشود. که این میزان ترشح با تکامل جنین ها بیشتر شده و بعد از هچینگ این افزایش بسیار محسوس بود. همچنین حدود 83% جنین های Hatching شده به ماتری ژل چسبیده و از این مقدار حدود 65% به داخل ماتری ژل نفوذ کرده بودند. که این ارتباط با میزان ترشح bHCG و مورفولوژی جنین داشت.نتیجه گیری: بنابراین ابداع مدل تهاجم در آزمایشگاه قادر خواهد بود تا با عوامل مهارکننده و افزایش دهنده چسبیدن و نفوذ جنین را در محیط آزمایشگاه مورد شناسایی قرارداده و در نتیجه به افزایش یا کاهش میزان لانه گزینی کمک نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.