مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا
سال:1383 | تاریخ پایان: آذر 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,094

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی فراوانی آنتی بادی های علیه زونا پلوسیدا در کل نازایی ها و نازایی های بدون علت و نقش میکرواینجکشن در بیماران آنتی بادی مثبت مراجعه کننده به کلینیک ناباروری در تهران

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: اختلالات ایمونولوژیک به عنوان یکی از دلایل ناباروری بدون علت در نظر گرفته می شود و از این بین، آنتی بادی علیه زوناپلوسیدا یک اتو آنتی بادی مهم است که در اتیولوژی ناباروری باعث ایمونولوژیک مطرح می باشد. آنتی بادی ضد زوناپلوسیدا، باعث غیرقابل نفوذ شدن تخمک بوسیله اسپرم و بلاک روند لقاح می شود. از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد وجود آنتی زونا آنتی بادی با شکست در سیکلهای IVF همراه است. بنابراین بررسی وجود این آنتی بادی در بیماران کاندید IVF ضروری به نظر می رسد چرا که در صورت وجود این آنتی بادی، میکرواینجکشن روش مناسب تری خواهد بود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع آنتی زونا آنتی بادی در مایع فولیکولی بیماران نابارور و بررسی ارتباط آن با علت ناباروری و تعداد پانکچر قبلی و همچنین اثر این آنتی بادی بر نتایج میکرواینجکشن می باشد.مواد و روش کار: 96 بیمار، خانم نابارور، کاندید میکرواینجکشن، 40-19 سال (31.5±5.1) در 96 سیکل میکرواینجکشن، در این مطالعه تحت بررسی قرار گرفتند. در 16 بیمار (16.6%) علت ناباروری نامشخص و در 58% علت ناباروری، فاکتور ناباروری مردانه، در 10% ناباروری با علت لوله ای، در 7% فاکتور تخمدان، در 3% فاکتور لوله و فاکتور مردانه و در 4% فاکتور تخمدان و فاکتور مردانه، دلایل ناباروری را شامل می شود. تمام مایع فولیکولی ها با استفاده از تست الیزا جهت بررسی آنتی زونا آنتی بادی تحت بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از تست T-Test آنالیز شدند، Pvalue کمتر از 0.05 از نظر آماری Significant تلقی شد.نتایج: با استفاده از تست الیزا، از 96 بیمار تحت مطالعه 20% بیماران (20 نفر) آنتی بادی ضد زونا را در مایع فولیکولی نشان دادند. براساس علت ناباروری، 43% از بیماران نابارور با علت نامشخص (7 نفر)، آنتی زونا آنتی بادی را در مایع فولیکولی نشان دادند. در حالیکه تنها 16% از بیماران نابارور با علت مشخص این آنتی بادی را داشته اند. همچنین با تفکیک بیماران بر حسب علت ناباروری، 19% از بیماران نابارور با علت مردانه (11 نفر) و همچنین 20% از بیماران نابارور با علت لوله ای (2 نفر)، آنتی زونا آنتی بادی را در مایع فولیکولی نشان دادند. بقیه گروههای نابارور، آنتی زونا آنتی بادی را در مایع فولیکولی نشان ندادند. نتایج این بررسی نشان داد که آنتی زونا آنتی بادی در بیماران نابارور با علت نامشخص به طور معنی داری بالاتر از بیماران نابارور با علت مشخص است. مقایسه نتایج آنتی زونا آنتی بادی بر اساس تعداد پانکچر قبلی نشان داد که از 51 بیمار که تحت اولین پانکچر خود بوده اند، 11 نفر (21.56%) و از 45 بیمار با سابقه پانکچرهای متعدد 9 نفر (20.4%) آنتی زونا آنتی بادی در مایع فولیکولی داشته اند که اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد. همچنین در مقایسه نتایج سیکل میکرواینجکشن در بیماران با آنتی زونا آنتی بادی مثبت در مایع فولیکولی، با بیماران فاقد آنتی زونا آنتی بادی در مایع فولیکولی نشان داد که اختلاف معنی داری بقیه دو گروه در خصوص تعداد آمپول HMG، طول فاز فولیکولار، تعداد اووسیت، تعداد جنین، میزان لقاح و میزان حاملگی کلینیکی وجود ندارد. همچنین با تفکیک بیماران بر حسب سن، نتایج مطالعه نشان داد که شیوع آنتی زونا آنتی بادی با سن ارتباط محسوسی نداشته و از نظر آماری ارتباط معنی داری بین سن و شیوع آنتی زونا آنتی بادی وجود ندارد.بحث: بعضی مطالعات شیوع بالای اختلالات ایمونولوژیک و اتو آنتی بادیها را در نازایی بدون علت نشان داده است و چند مطالعه محدود شیوع بالای آنتی بادی های ضد گامت را در بیماران نابارور با علت نامشخص مطرح کرده است. مطالعه ما نشان داد که آنتی بادی ضد زونا با شیوع بالائی در بیماران نابارور با علت نامشخص وجود دارد و همراهی آنرا با ناباروری به عنوان علت و یا فاکتور مساعد کننده ناباروری در این دسته از بیماران مطرح می کند.ارتباط بین میزان لقاح و حضور آنتی زونا آنتی بادی هنوز مورد سوال است. در واقع معدود مطالعاتی ارتباط بین حضور آنتی زونا آنتی بادی و شکست لقاح و یا میزان پایین لقاح در سیکلهای IVFمطرح کرده و اهمیت کلینیکی حضور آنتی زونا آنتی بادی در مایع فولیکولی در نتایج لقاح را نشان داده اند. در حالیکه بعضی مطالعات ارتباطی را بین حضور آنتی زونا آنتی بادی و شکست لقاح نشان نداده اند. در مطالعه ما که بر روی بیماران کاندید میکرواینجکشن انجام شد، ارتباط معنی داری بین حضور آنتی زونا آنتی بادی، تعداد تخمک، تعداد جنین، میزان لقاح، میزان حاملگی کلینیکی وجود نداشته است.بعضی مطالعات رل پروسه ی ایمونولوژیک ایجاد شده بدنبال میکروترومای ایجاد شده پس از پانکچر تخمدان و ایجاد اتو آنتی بادی علیه تخمدان را مطرح کرده اند. در حالیکه مطالعات دیگر ارتباطی بین پانکچرهای متعدد و سطح بالای آنتی بادی ضد زونا را نشان نداده اند. مطالعه ما نیز ارتباطی را بین پانکچرهای مکرر و سطح بالای آنتی زونا آنتی بادی نشان نمی دهد.در روی مطالعاتی، شیوع بالاتری از آنتی زونا آنتی بادی را در سن بالا گزارش کرده اند. در مطالعه بر حسب تفکیک سن بالای 35 و زیر 35 سال، تفاوت محسوسی بین شیوع آنتی بادی را در گروه سنی دیده نشد.نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای آنتی زونا آنتی بادی درمایع فولیکولی بیماران نابارور بخصوص ناباروری با علت نامشخص و همراهی اتیولوژیک این آنتی بادی با ناباروری، بررسی آنتی زونا آنتی بادی در بیماران نابارور توصیه می شود. در ضمن در این دسته از بیماران میکرواینجکشن روش مناسبی جهت درمان ناباروری محسوب می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID

  فایل موجود نیست