مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا | سال:1387 | تاریخ پایان: 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

186

دانلود:

172

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

شناسایی مارکر های ملکولی اسپرماتوژنز در مایع منی مردان مبتلا به آزواسپرمی غیرانسدادی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 زمینه و هدف: بسیاری از مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی هستند. امروزه معمولترین روش برای ارزیابی وضعیت اسپرماتوژنز در این افراد انجام جراحی بیوپسی بیضه است. بررسی الگوی بیان ژنهای اختصاصی بیضه در این بیماران و استفاده آن به عنوان مارکر مولکولی برای پیش بینی حضور اسپرم در بیضه این بیماران منجر به پیشرفتی با اهمیت در روشهای درمانی خواهد شد. محتوای mRNA مایع منی می تواند اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت اسپرماتوژنز در بیضه بیمار فراهم کند که با روشهای سنتی هیستوپاتولوژی قابل شناسایی نیستند. روش بررسی: در این مطالعه الگوی بیان ژنهای اختصاصی بیضه DAZ, AKAP4, CSNK2a2, PRM1 و PRM2 بررسی و مقایسه بین نتایج مولکولی و پاتولوژی بیماران انجام شد. برای این کار تعداد 203 بیمار مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه بیوپسی بافت بیضه توسط متخصص پاتولوژی در امور ناباروری ارزیابی شد. همچنین مقادیر هورمونهای FSH, LH و تستوسترون در سرم خون بیماران اندازه گیری شد. استخراج RNA از رسوب مایع منی با استفاده از محلول RNAbee صورت گرفت. با استفاده از آنزیم رونویسی معکوس, رشته cDNA از روی RNA سنتز شده و تکثیر شد. صحت و تمامیت cDNA حاصل با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی ژن تنظیمی بتااکتین آزمایش شد. با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده برای ژنهای مورد نظر PCR انجام شد. نمونه بیوپسی بیضه حاوی مراحل اسپرماتوژنز نرمال بعنوان کنترل مثبت داخلی در PCR ژنهای اختصاصی بیضه بکار گرفته شد.   یافته ها: نمونه های بتااکتین مثبت برای مطالعه انتخاب شدند (110 بیمار). نتایج مولکولی ژنهای DAZ, PRM1 و PRM2 با نتایج پاتولوژی همراهی معنی داری نشان داد. درحالیکه ژنهای AKAP4 و CSNK2a2 همراهی معنی داری با نتایج پاتولوژی نداشتند. مقایسه نتایج مولکولی و مقادیر هورمونها نشان داد که زمانیکه مقادیر هورمونهای LH و FSH در حد طبیعی یا بیشتر و هورمون تستوسترون در حد طبیعی با کمتر بود, نتایج مولکولی با نتایج پاتولوژی مشابهت نشان داد. نتایج مولکولی مربوط به 7 بیمار با نتیجه پاتولوژی آپلازی سلول ژرمینال مثبت بود که حضور اسپرماتوژنز در بیضه این افراد را بر خلاف نتیجه پاتولوژی تایید کرد. نتیجه گیری: معرفی این روش مولکولی غیرتهاجمی به عنوان یک تست تشخیصی با استفاده از رونوشتهای PRM1 و PRM2 و AKAP4 و نیز b-actin به عنوان ژن کنترل داخلی در مایع منی به پزشکان کمک خواهد کرد که وضعیت اسپرماتوژنز در بیضه مردادن مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی را پیش بینی نمایند و از انجام بیوپسی های غیر ضروری به عنوان یک روش تهاجمی بر روی تعداد بسیاری از این مردادن جلوگیری شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID