Start: 2/6/2023 12:13:28 PMEnd: 2/6/2023 12:13:28 PM >> 204

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا
سال:1387 | تاریخ پایان: آبان 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

179

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی سطح آگاهی مادران باردار مراجعه کننده به کلینیک های مراقبت های پره ناتال شهر تهران از HIV و احتمال انتقال به جنین و روش های پیشگیری از آن

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از این مطالعه تعیین نیازهای آموزشی مادران باردار در زمینه HIV به منظور ارائه پیشنهادات لازم در جهت ارتقای این آگاهی و پیشگیری و کنترل انتقال مادری جنینی ایدز و افزایش سطح سلامت عمومی بود. این مطالعه توصیفی تحلیلی، از تابستان تا پاییز سال 85 روی 1577 زن باردار 46-15 ساله تهرانی مراجعه کننده به 7 درمانگاه مامایی وابسته به سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. این زنان رضایت خود را جهت شرکت در مطالعه ابراز نمودند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای حاوی اطلاعات دموگرافیک از جمله سن، شغل و سطح تحصیلات، اطلاعات مربوط به آگاهی از روش های پیشگیری و انتقال بیماری و نگرش نسبت به انجام آزمایشHIV بود. پس از مصاحبه و توضیح اهداف مطالعه، ابتدا رضایت نامه کتبی توسط داوطلب تکمیل و سپس پرسشگری انجام شد. اعتبار علمی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوا و اعتماد علمی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تعیین گردید. متوسط آگاهی کلی شرکت کنندگان از روش های پیشگیری و انتقال بیماری، 61.37±17.59 درصد بود. متوسط میزان آگاهی از روش های انتقال به تنهایی، 78.51±20.65درصد و از روش های پیشگیری، 38.45±21.77درصد بود. براساس آمار به دست آمده می توان گفت با وجودی که آگاهی افراد در زمینه روش های مختلف انتقال بیماری نسبتا بالاست، ولی در مورد امکان پیشگیری از بیماری بسیار ضعیف است و باید آموزش در مورد بیماری روی روش های پیشگیری متمرکز گردد. خصوصا اینکه مادران مورد مطالعه از امکان پیشگیری انتقال HIV از مادر به جنین توسط دارو در کشور بی اطلاع بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID