مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان) | سال:1382 | تاریخ پایان: بهار 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

123

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

فراساختار جنین های دوسلولی موش حاصل از انجماد شیشه ای پس از کشت همزمان با سلولهای Vero

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در سالهای اخیر مطالعات بسیاری به منظور بهبود روشهای انجماد و ذوب جنین پستانداران انجام شده است و همزمان با جستجو برای یافتن یک روش انجمادی مناسب و ضدیخی که کمترین آسیب را به سلولها وارد کند, کوششهایی نیز در جهت پیدا کردن محیط کشت ایده آلی که بتواند با برآورده کردن نیازهای جنین, محیطی نزدیک به همزمان in vivo آن فراهم کند, صورت گرفته است. از آنجا که کشت جنین پستانداران با سلولهای پیکری باعث افزایش توان رشد و تکامل آنها می شود, پیشنهاد شده است که برای غلبه بر فشارهای وارده بر جنین پس از انجماد می توان از این روش کشت بهره جست. در عین حال محققین به دنبال بررسی عوامل دخیل دیگر در انجماد نیز بوده اند که از جمله می توان به تاثیرات انجماد بر فراساختار سلولهای جنینی و یا انتخاب مرحله تکاملی مناسب که کمترین آسیب به سلولها وارد می شود, اشاره کرد.در پژوهش حاضر سعی شده است که پس از بدست آوردن غلظت مناسبی از ضد یخ اتیلن گلیکول در انجماد شیشه ای جنین دو سلولی موش, از توان کشت همزمان با سلولهای Vero در بهبود رشد و تکوین جنینهای منجمد شده سود جست و در ضمن به بررسی تغییرات فراساختاری ایجاد شده بلافاصله پس از انجماد و ردیابی آن بعد از گذشت 24 ساعت کشت پرداخت.در مرحله اول جنینهای دو سلولی موش پس از تحریک تخمک گذاری و جفتگیری از موشهای ماده بدست آمده و با دو غلظت 10 و 40 درصد از ضد یخ اتیلن گلیکول به روش انجماد شیشه ای منجمد شدند, و پس از ذوب در حضور محلول PBI محتوی 0.5 مول ساکارز, تکامل آنها به مدت 96 ساعت در محیط کشت بررسی شد. تفاوت معنی دار آماری میان درصد زنده ماندن دو غلظت ضد یخ بکار رفته وجود نداشت, اما رشد و تکوین جنینهایی که با غلظت کمتر (10% اتیلن گلیکول) منجمد شده بودند بهتر بود (P<0.001).در مرحله دوم غلظت 10% اتیلن گلیکول انتخاب شده و پس از بدست آوردن تعدادی جنین دو سلولی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون با غلظت 10% اتیلن گلیکول منجمد شده و پس از ذوب در محیط کشت همزمان T6+Vero به مدت 96 ساعت کشت داده شدند. نتایج نشان داد که کشت همزمان قادر است رشد و تکامل جنینهای منجمد شده را بهبود بخشیده و به گروه شاهد نزدیک کند (P<0.001).اما از آنجا که میزان درصد جنینهایی که در این سیستم کشت همزمان به مرحله خروج از زونا رسیدند, قابل قبول نبود, همه مراحل آزمایش با محیط کشت و RPMI که با سلولهای Vero همخوانی دارد تکرار شد و مشخص گشت که تفاوت آماری معنی داری میان سیستم کشت همزمان در همه T6+Vero یا به RPMI+Vero مراحل تکاملی غیر از خروج از زونا وجود ندارد, اما درصد بیشتری از جنینها توانستند در محیط کشت همزمان RPMI+Vero مرحله خروج از زونا برسند (P<0.001).نهایتا به مطالعه فراساختار جنینها پس از انجماد پرداخته شد. به این منظور تعدادی از جنینهای آماده دو سلولی زنده بلافاصله پس از ذوب انتخاب و پس از انجام ثبوت و پردازش برای مطالعه و در TEM شدند. در ضمن تعدادی از جنینهای منجمد شده که به مدت 24 ساعت کشت همزمان T6+Vero محیط کشت T6 کشت داده شده بودند نیز برای مطالعه TEM انتخاب شدند نتایج این بخش از پژوهش نشان داد که انجماد شیشه ای تغییرات شدید فراساختاری بر میکروویلی های سطح سلول جنینی و مرفولوژی و جایگاه میتوکندری ها را باعث می شود. اما پس از گذشت 24 ساعت کشت بسیاری از این تغییرات جبران شده و فراساختار این جنینها را تا اندازه ای شبیه به گروه شاهد می گردد.از یافته های پژوهش حاضر می توان دریافت که غلظت پایین تر از ضد یخ اتیلن گلیکول در انجماد شیشه ای جنین دو سلولی موش موفق تر بوده و همچنین کشت همزمان ابزار سودمندی برای افزایش تکوین جنین پستانداران در محیط کشت محسوب شده و می توانند به جنین منجمد شده برای غلبه بر فشارهای ناشی از انجماد کمک کند. درعین حال انجماد شیشه ای باعث تغییرات فراساختاری در سلولهای جنینی می شود اما پس از گذشت مدت زمانی کشت بیشتر این تغییرات از بین می رود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID