مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1390 | تاریخ پایان: 1390

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

اثر آنتی اکسیدانی سنتتیک قابل جذب MnTBAP بر بقای جنین های آزمایشگاهی گوسفند در تنش اکسیداتیو

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 این تحقیق به بررسی اثر محیط کشت جنینی و یک آنتی اکسیدان نفوذ پذیر به نامMnTBAP  بر تکوین, میزان گونه های اکسیژن واکنشی (ROS) و مرحله توقف در تکوین جنین های آزمایشگاهی گوسفند پرداخته است.اووسیت های گوسفندی در محیط آزمایشگاه بالغ شده, لقاح یافته و سپس در محیط نامناسب [tissue culture medium 199 (TCM199)+10% charcoal stripped serum (Suboptimal) (CSS)] یا محیط بهینه mSOF1: modified synthetic oviductal fluid (mSOF)] (روز 0-3) و mSOF2 روز (3-8)[ تا روز 8 کشت داده شدند. 200 میکرو مولار MnTBAP قبل, بعد یا قبل و بعد از روز سوم کشت جنینی در محیط کشت mSOF یا در سراسر دوره کشت در محیط TCM199 اضافه گردید. الگوی تغییرات ROS بوسیله رنگ آمیزی با ماده(2′,7′-dichlorodihydrofluorescin diacetate) DCHFDA  مورد بررسی قرار گرفت.علی رغم گرایش مشابه جنین های mSOF و TCM199 تا مرحله مورولا, درصد بلاستوسیست در روز 5, 6 و 7 در محیط کشت mSOF به طور معنی داری بیشتر از محیط 12.5±4.7: mSOF) TCM199 , 41.8±3.9,51.8±3.1  و0.7±0.8: TCM199 , 10.7±2.8, 16.1±1.7, به ترتیب) می باشد. صرف نظراز زمان اضافه کردن MnTBAP هیچ اثر خاصی از بهبود تکوین جنین های آزمایشگاهی گوسفند در محیط کشتmSOF دیده نمی شود.صرف نظر از محیط کشت, جنین های تقسیم شده میزان ROS بیشتری نسبت به اووسیت های نابالغ و بالغ دارند. ولی بیشترین سطح ROS در مرحله مورولا در جنین های TCM199 (77.9±2.7) مشاهده میشود که یک مرحله سلولی, دیرتر از جنین های mSOF می باشد (مرحله 16 سلولی:2.5±75.1). تشکیل بلاستوسیست همراه با یک کاهش در سطح ROS می باشد.این مطالعه برای اولین بار نشان داد که 1) اووسیت های نابالغ و بالغ دارای پائین ترین سطوح ROS میباشند که در طی تکوین جنین های آزمایشگاهی گوسفند افزایش می یابد. 2) مرحله افزایش ROS مطابق با توقف تکوین در جنین می باشد. 3) محیط کشت, باعث تغییر در مرحله افزایش ROS می شود. 4) MnTBAP حداقل در جنین های گوسفندی یک SOD نفوذ پذیر نیست.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.