مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم پایه کاربردی | سال:1389 | تاریخ پایان: 1389

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

132

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه نانو ذرات اکسیدآهن - کبالت در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی های مورفولوژیکی آن

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن ـ کبالت با استفاده از روش همرسوبی شیمیایی و در محیط آب و در شرایط بهینه دما, pH, غلظت مواد اولیه سنتز شد. بررسی های میکروسکوپی نشان داد که این نانوذرات دارای ابعاد 20 تا 50 نانومتر می باشند. در ادامه, نانوکامپوزیت پلی آنیلین/نانوذرات اکسید آهن ـ کبالت با روش الکتروشیمیایی و بطور مستقیم بر روی سیم استیل ترسیب شد. تصاویر میکروسکوپی پلی آنیلین و نانوکامپوزیت پلی آنیلین نانوذره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی بدست آمد. این تصاویر تاثیر نانوذرات اکسید آهن ـ کبالت را بر ترسیب الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت نشان داد. وارد کردن نانوذره در محلول الکترولیت در حین الکتروپلیمریزاسیون آنیلین, نانوکامپوزیتی با سطح ویژه بالایی نسبت به پلی آنیلین تنها ایجاد می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID