مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1380 | تاریخ پایان: زمستان 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

690

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی زمان لازم برای رسیدن به فولیکول بالغ (فولیکولوژنز) براساس سونوگرافی واژینال در زنان با، یا بدون بیماری تخمدان پلی کیستیک که تحت تحریک تخمک گذاری با کلومیفن سیترات قرار می گیرند

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اختلالات تخمک گذاری و ناباروری توجیه نشده از مهمترین علل ناباروری زنانه می باشند. شایع ترین علت عدم تخمک گذاری با منشاء تخمدانی، تخمدان پلی کیستیک می باشد. درمان خط اول در این موارد کلومیفن سیترات است. این مطالعه به منظور بررسی مدت زمان لازم جهت رشد فولیکول تا رسیدن قطر آن به 18 میلی متر در بیمارانی که تحت تحریک تخمک گذاری با کلومیفن سیترات قرار می گیرند انجام شده است. نوع مطالعه تجربی بوده و در آن 170 زن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک یا نازایی توجیه نشده مراجعه کننده به پژوهشکده رویان مورد بررسی قرار گرفته اند. این افراد تحت تحریک تخمک گذاری با 100mg کلومیفن سیترات از روز 5-9 سیکل ماهانه قرار گرفته و بررسی شده اند. مونیتورینگ رشد فولیکول با اولتراسونوگرافی واژینال انجام شده است. مدت زمان لازم جهت رشد فولیکول و رسیدن قطر آن به 18 میلی متر در دو گروه PCO و نازایی توجیه نشده جداگانه تعیین شده و ارتباط آن با سن، طول مدت نازایی، BMI و هیرسوتیسم در دو گروه بررسی شده است. در این مطالعه میانگین زمان فولیکولوژنز در هر دو گروه روز 14 سیکل بوده این زمان با سن، طول مدت نازایی، هیرسوتیسم و BMI ارتباط معنی داری نداشته است. موارد عدم وقوع رشد فولیکول بعنوان عدم پاسخ به کلومیفن در نظر گرفته شده که در بیماران PCO %15 و در موارد نازایی توجیه نشده در %4.8 موارد بوده است. در افرادی که به کلومیفن پاسخ داده اند و رشد فولیکول در سونوگرافی رویت شده، پروژسترون روز 21 اندازه گیری شده و مقادیر بالای 5ng/mL به منزله وقوع تخمک گذاری در نظر گرفته شده است. پروژسترون کمتر از 5ng/mL در بیماران PCO در %46 موارد و در نازایی توجیه نشده در %68 موارد مشاهده شده است. با توجه به اینکه در این مطالعه میانگین زمان فولیکولوژنز در بیماران PCO و نازایی توجیه نشده که تحت تحریک تخمک گذاری با کلومیفن سیترات قرار گرفته اند روز 14 سیکل بوده است، پیشنهاد شده در مواردی که امکان مونیتورینگ رشد فولیکول با اولتراسونوگرافی یا بررسی پیک LH ادرار وجود ندارد بر این اساس که بیماران روز 14 فولیکول بالغ خواهند داشت، ادامه درمان را برنامه ریزی کرد. اختلالات تخمک گذاری و ناباروری توجیه نشده از شایع ترین علل ناباروری زنان می باشند. درمان خط اول در این موارد کلومیفن سیترات است. این مطالعه به منظور بررسی مدت زمان لازم جهت رشد فولیکول تا رسیدن به قطر 18 میلی متر در موارد فوق که تحت تحریک تخمک گذاری با کلومیفن سیترات قرار می گیرند انجام شده است. نوع مطالعه تجربی بوده و در آن 170 زن مبتلا به بیماران تخمدان پلی کیستیک یا نازایی توجیه نشده مراجعه کننده به پژوهشکده رویان تحت مطالعه قرار گرفته اند. این افراد تحت تحریک تخمک گذاری با 100mg کلومیفن سیترات از روز 5-9 سیکل ماهانه قرار گرفته و مونیتورینگ رشد فولیکول (فولیکولوژنز) توسط اولتراسونوگرافی واژینال انجام شده است. مدت زمان لازم جهت رشد فولیکول در دو گروه PCO و نازایی توجیه نشده جداگانه تعیین شده و ارتباط آن با سن، طول مدت نازایی، BMI و هیرسوتیسم بررسی شده است. در این مطالعه میانگین زنان فولیکولوژنز در دو گروه فوق از نظر آماری تفاوتی نداشته و در هر دو گروه روز 14 سیکل بوده است و این زمان ارتباطی با سن، طول مدت نازایی و BMI نداشته است. موارد عدم پاسخ به کلومیفن بصورت عدم رشد فولیکول و یا پروژسترون میدلوتئال کمتر از 5ng/mL در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک شایع تر بوده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.