مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان) | سال:1382 | تاریخ پایان: بهار 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

116

دانلود:

81

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تاثیر هم کشتی بر تکوین جنین های هشت سلولی موش حاصل از انجماد شیشه ای

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 از زمانی که نگهداری جنین به عنوان یک روش روتین مطرح شده بهبود تکنیک ها و تحقیق برای سادگی روش انجمادی به منظور افزایش میزان حیات جنین ها یک متر ضروری به نظر می رسد. برای رفع اثرات مخرب ناشی از انجماد, استفاده از سیستم هم کششی گامی در جهت بهبود تکوین جنینهای حاصل از انجماد بوده است. هدف از این پژوهش انتخاب محیط مناسب جهت کشت جنین های 8 سلولی موش به روش انجماد شیشه ای و نیز بررسی کارایی سلولهای Vero در بهبود میزان تکامل جنین های منجمد شده می باشد. پس از تحریک تخمک گذاری جنین های موش و تهیه جنین های 8 سلولی به روش فلاشینگ, آنها به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. جنین های گروه آزمون با استفاده از اتیلن گلیکول 40% به روش انجماد شیشه ای منجمد شده و پس از ذوب در محلول 0.5 مولار ساکارز, میزان تکوین آنها به مدت 120 ساعت در محیط های کشت مختلف بررسی شد. با توجه به درصد بالای جنین های مرحله خروج از زونا که در محیط MEMa کشت داده شدند و نیز معنی دار نبودن تفاوت با گروه کنترل می توان نتیجه گرفت که محیط MEMa باعث بهبود تکوین جنین ها شده و محیط مناسبی برای کشت جنین های 8 سلولی پس از انجماد شیشه ای می باشد. همین مراحل آزمایشی در محیط متوالی R2 انجام شده و پس از مقایسه با گروه کنترل, پایین بودن درصد جنین های مرحله خروجی از زونا در گروه انجمادی و نیز معنی دار بودن اختلاف بین همه مراحل جنینی می توان دریافت که R2 محیط مناسبی برای کشت جنین های 8 سلولی پس از انجماد نمی باشد. برای بررسی تاثیر هم کشتی, نتایج حاصل از کشت جنین ها  در محیط MEMa+Vero نشان دهنده آن بود که هم کششی با سلولهای Vero تاثیری در افزایش بهبود تکوین جنین های منجمد شده در محیط MEMa نداشت. در حالیکه نتایج بدست آمده در هیچ کدام از مراحل به جز مرحله خروج از زونا در محیط کششی R2+Vero معنی دار نبوده و با توجه به این داده ها, هم کششی با سلولهای Vero در محیط R2 بر خلاف MEMa باعث بهبود در میزان تکامل جنین های منجمد شده می باشد. در مقایسه ای که بین دو نوع محیط MEMa و R2 انجام شد, با توجه به درصد بالای جنین های مرحله خروج از زونا در محیط MEMa و معنی دار بودن تفاوت این مرحله از تکامل با جنین های کشت داده شده در محیط R2 می توان دریافت که محیط MEMa نسبت به محیط R2 برتری داشته و باعث بهبود تکوین جنین های حاصل از انجماد می باشد. همچنین برای بررسی تاثیر کششی, علیرغم درصد بالای مرحله خروج از زونا در هر دو گروه هم کششی و معنی دار بودن تفاوت میزان جنین های مرحله خروج از زونا و میزان دژنراسیون در ساعات پایانی کشت می توان نتیجه گرفت که محیط هم کششی MEMa+Vero در بهبود تکوین جنین ها موثر بوده و استفاده از آن در کشت جنین های حاصل از انجماد ارجحیت دارد. در مجموع از نتایج حاصل از این تحقیق می توان دریافت که هم کششی باعث بهبود رشد و افزایش تکوین جنین های حاصل از انجماد شده میزان دژنراسیون و کاهش و بر اثرات مخرب ناشی از انجماد فائق می آید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID