مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1387 | تاریخ پایان: بهار 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

343

دانلود:

38

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش به غضروف در محیط آزمایشگاه

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 درمان ضایعات بافت غضروفی, بدلیل عدم ترمیم آن از مشکلات عمده جراحی پلاستیک و ارتوپدیک محسوب می گردد. لذا یافتن راه حل مناسب برای بازسازی آن از اهداف مهم پژوهشگران می باشد. اخیرا پتانسیل سلولهای بنیادی مزانشیمی در ترمیم ضایعات بافت غضروفی مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر این سلولها با روش نوین از مغز استخوان موش نژاد NMRI جدا کرده و توان تمایزی آنها به غضروف مورد بررسی قرار گرفته است . هدف: جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان موش نژاد NMRI و بررسی پتانسیل تمایزی آنها به غضروف در محیط آزمایشگاهی. مواد و روش ها: موشهایNMRI به سن تقریبی 8ـ6 هفته کشته شدند و مغز استخوان از ران و ساق به روش Flushing خارج گردید و با تراکم بسیار پایین (تعداد 500 سلول) در ظروف کشت 6 خانه ای کشت گردید. سلولها در پاساژ دوم منجمد شدند و برای مطالعات مربوط به تمایز مورد استفاده قرار گرفتند. جهت بررسی پتانسیل تمایز به غضروف سلولهای بدست آمده از چند تکنیک invitro (شرایط آزمایشگاهی),invivo (شرایط بدنی) استفاده شد. روش invitro شامل کشت تک لایه, Micromass Culture, هم کشتی و همچنین کشت بر روی ژل آلژینت بود و روشinvivo , شامل پیوند زیرپوستی سلولهای کشت شده بر روی ژل آلژینت در مدل رت بود. در انتها نتایج به کمک روش ایمونوهیستوشیمی, هیستوشیمی وRT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت در ضمن فراساختار سلولهای تمایز یافته با روش Micromass نیز بررسی شد. ماهیت مزانشیمی سلول های جدا شده با روش تمایز به استخوان و چربی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: بر اساس نتایج, سلولها در کشت اولیه هتروژن بوده و مورفولوژیهای گرد, دوکی و پهن مشاهده شد. در پاساژ دوم جمعیت خالصی از سلولهای دوکی با توان تکثیر بالا پدیدار شد. بر اساس نتایج تمایز, در کشت تک لایه تمایز به غضروف مشاهده نشد. در کشت Micromass, هم کشتی و کشت بر روی آلژینت سلولها به خوبی به سلولهای کندروسیت متمایز شدند که این مساله بوسیله رنگ آمیزی ایمونو هیستو شیمی و هیستوشیمی و RT-PCR مشخص شد. بررسی فراساختار سلولهای تمایز یافته در روش Micromass نیز نشان داد که ساختار سلول های تمایز یافته شباهت زیادی به ساختار سلولهای کندروسیت بالغ دارند. سلولهای خالص شده به روش Low density براحتی به سلولهای استخوانی و چربی متمایز شدند که این نشان دهنده ماهیت مزانشیمی آنها بود. نتیجه گیری: کشت به روش low density روش مناسبی برای خالص سازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان موش است. سلولهای جدا شده به این روش به راحتی در invitro و invivo به غضروف متمایز می شوند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.