مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1380 | تاریخ پایان: بهار 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

282

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی نتایج حاصل از IVF & ET در بیماران Tubal Factor, PCO

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

Poly cystic ovarian disease (syndrome)- tubal factor- IVF & ET out come 

چکیده

 مطالعه فوق یک مطالعه رتروسکوپتیو بوده که در مرکز تحقیقات ناباروری رویان انجام گرفته است.بیماران منتخب مربوط به آغاز سال 1377 تا اواخر سال 1379 می باشند. گروه Tubal factor به عنوان گروه کنترل برگزیده شده اند. 33 بیمار مبتلا به PCO که قبلا حداقل 6 بار تحریک تخمک گذاری باکلومیفن سیترات قرار گرفته بودند با 76 بیمار مبتلا به نازایی بدلیل عامل لوله ای, از نظر نتایج IVF, مقایسه می شوند. در این مطالعه فقط سیکل اول IVF تحت بررسی قرار گرفته است.جهت استنباط آماری از آزمونهای پارامتری Fisher’s exact test, K2, Anov, T.student و در صورت نیاز از آزمونهای Non parametical (K.W) استفاده شده است.پروتکل انتخابی: long protocol (بوسرلین HMG/)بیماران مبتلا به PCO در این مطالعه دارای متوسط سنی کمتر از (4.2±28.5 در مقابل 5.3±32 روز), مدت زمان فاز فولیکولی از شروع HMG تا HCG بیشتر (2.8±12.3 در مقابل 3.2±10.9 روز), بروز OHSS بیشتر (17.6% در مقابل 2.7%) و pregnancy rate/Embryo transfer بیشتری (20% در مقابل 1.4%) نسبت به گروه کنترل می باشند (P<0.05).اما در موارد زیر اختلاف واضحی بین دو گروه وجود ندارد: طول مدت گرفتن GnRHa تا شروع HMG (13.3 در مقابل 12.6), وجود cyst بعد از دریافت بوسرلین (12.1% در مقابل 23%), درصد موارد تخلیه cyst (3.03% در مقابل 10.5%), تعداد آمپول HMG مصرفی (31.8% در مقابل 29.09), تعداد oocyte بدست آمده (7.6 در مقابل 6.7), تعداد جنین تشکیل شده در هر فرد (5.1 در مقابل 4.6), تعداد جنین انتقال یافته در هر نفر (2.7 در مقابل 3.06) و cancel سیکل (0 در مقابل 5.9).در این مطالعه, فرض 1 (برابر بودن میزان P.R/E.T در دو گروه) رد شد و فرض 2 (بیشتر بودن میزان OHSS در گروه PCO نسبت به (Tubal factor تایید گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اشرفی، مهناز، و صیرفیان پور، حوری. (بهار 1380). بررسی نتایج حاصل از IVF & ET در بیماران Tubal Factor, PCO. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/787946/fa

  Vancouver: کپی

  اشرفی مهناز، صیرفیان پور حوری. [Internet]. بررسی نتایج حاصل از IVF & ET در بیماران Tubal Factor, PCO. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ بهار 1380. Available from: https://sid.ir/paper/787946/fa

  IEEE: کپی

  مهناز اشرفی، و حوری صیرفیان پور، “بررسی نتایج حاصل از IVF & ET در بیماران Tubal Factor, PCO،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، بهار 1380. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/787946/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری

  فایل موجود نیست