مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1390 | تاریخ پایان: خرداد 1390

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

143

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی فاکتورهای ژنتیکی دخیل در بیوژنز پراکسیزومها در تمایز سلولهای بنیادی به عصب

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 تاکنون نزدیک به 30 ژن مورد نیاز برای بیوژنز پراکسیزوم کشف و مطالعه گردیده است, پیدایش پراکسیزوم و نحوه رشد و تکثیر آنها در داخل سلول وابسته به بیان مناسب این فاکتورها می باشد, در پستانداران و از جمله انسان همولوگ تعدادی از چنین فاکتورهای ژنتیکی شناسائی و کلون گردیده است. وجود هرگونه اختلاف در فعالیت جنین فاکتورهای ژنتیکی مربوطه منجر به ایجادبیماریهای وراثتی پراکسیزومی همانند سندرم زگولرZellweger syndrome  می شود. تاکنون 13 نوع complementation Group مختلف در این دسته از بیماریها کشف و بررسی گردیده است که می توان به CG شماره  12که مربوط به عدم فعالیت مناسب ژن PEX3 می باشد, اشاره نمود. از عوارض این دسته از بیماریها عدم رشد دستگاه عصبی می باشد که بعلت نقش کلیدی پراکسیزوم در کاهش میزان ترکیبات اکسیداسیون (بعلت وجود آنزیم کاتالاز) و همچنین سنتز پلاسمالوژنها که از ترکیبات اصلی غشا سلولهای عصبی می باشند, رشد و نمو سلولهای عصبی در این دسته از بیماریها دچار اختلال می گردد. اگرچه هنوز مطالعات مستقیمی بین عملکرد و میزان بیان ژنهای درگیر در بیوسنتز پراکسیزوم و ارتباط آن در طی مراحل عصب زایی صورت نگرفته است, می توان بابررسی نحوه بیان و کیفیت فعالیت فاکتورهای لازم برای بررسی بیوژنز پراکسیزوم درزمان عصب زایی و تبدیل سلولهای بنیادی به عصبی, به جزئیات مکانیسم ملکولی این فاکتورها پی برد. در این طرح عملکرد پروتئین پراکسیزومی PEP نیز به عنوان فاکتور لازم جهت تولید سلولهای عصبی مورد ارزیابی قرار گفته است. ژن این پروتئین در سال 2002 کلون گردیده است, در این طرح جهت گیری داخل سلولی این ژن از طریق ایجاد جهش های مختلف در ساختمان ژن PEP مورد بررسی قرار گرفته و سپس بیان آن در مراحل مختلف تمایز سلولهای بنیادی به عصب مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا در این مرحله نیز برهم کنش آن با دیگر پروتئینها مورد بررسی قرار گرفته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.