مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1382 | تاریخ پایان: پاییز 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

83

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تاثیر کیستهای تخمدان ناشی از مصرف آگونیستهای گنادوتروپین بر نتایج سیکل های IVF

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: استفاده از آنالوگهای هورمون آزاد کننده تروپین (GnRH-a) برای ایجاد ساپرسیون تخمدان همراه با تشکیل کیست تخمدان می باشد. اثرات این کیستها بر نتایج IVF هنوز مورد بحث است. در حالی که بعضی مطالعات پاسخ ضعیف تخمدان را در حضور این کیستها گزارش کرده اند بعضی مطالعات دیگر نشان می دهد که این کیستها اثرات جانبی بر نتایج سیکل ندارد. جالب توجه اینکه یافته های 3 مطالعه نشان می دهد که افراد دارای کیست میزان حاملگی بالایی داشته اند. هدف از این مطالعه تعیین اثر این کیست ها بر نتایج سیکل های IVF می باشد.مواد و روشها: تعداد 81 سیکل ICSI/IVF از ماه اردیبهشت 80 تا آبان 1381 بررسی شدند. بیمارانی که اندومتریوز، 15£FSH و سابقه جراحی تخمدان داشتند از مطالعه خارج شدند. تمام بیماران از روز 21 سیکل قاعدگی و بعد از انجام سونوگرافی برای رد هر گونه کیست تخمدانی، بوسرلین (0.5cc زیرجلدی) دریافت نمودند. بعد از 2 هفته ساپرسیون تخمدان با اندازه گیری هورمونهای LH و پروژسترون و استرادیول پلاسما و نیز سونوگرافی ارزیابی گردید. ساختمانهای کیستیک 20£mm در تخمدان به عنوان کیست فولیکولی تعیین شد (گروه I). همزمان بیماران مشابه بدون کیست به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند (گروه II). وقتی ساپرسیون تخمدان به طور کامل حاصل می شد (براساس ضخامت آندومتر 6>mm و استرادیول کمتر از pg/ml50) تحریک تخمدانی بدون در نظر گرفتن کیست شروع شده و برنامه ET-IVF طبق پروتکل استاندارد در همه بیماران انجام می شد. مقایسه روزهای تحریک، سطح استرادیول روزهای HCG، فولیکول های غالب، اووسیت و میزان باروری بین دو گروه با استفاده از تستهایχ2  Paired-T, t-test,انجام گردید.نتایج: تفاوت آماری معنی داری از نظر سن، سطح هورمونی فاز ساپرسیون تعداد آمپولهای HMG، روزهای تحریک و تعداد فولیکول های غالب بین دو گروه مشاهده نشد. تعداد کل اووسیت (9.6±7.3 در گروه I و5.7±4.0 در گروه II، تعداد اووسیت متافاز II (7.5±5.3 در گروه I و 4±3.7 در گروه II) تعداد کل امبریو (5.4±4.1 در گروه I و 3.4±2.5 در گروه II) افزایش معنی دار در گروه I و نسبت به گروه II نشان می داد. مقایسه بین 2 تخمدان در بیماران با کیست نشان داد که تخمدان حاوی کیست اووسیت بیشتری (5.2±4.1) نسبت به طرف مقابل (3.8±3.9) داشت (P=0.05).خلاصه: مطالعه ما نشان داد که کیست ناشی از GnRH-a اثری روی فولیکولوژنز ندارد لذا نیازی به کنسل کردن سیکل با تخلیه آن نمی باشد. نتیجه قابل توجه افزایش معنی دار تعداد اووسیت در بیماران دارای کیست بود. همچنین این مطالعه نشان داد که تخمدان حاوی کیست تعداد اووسیت بیشتری نسبت به تخمدان سمت مقابل دارد. آیا جریان خون و دیگر پروفایلهای هورمونی بین دو تخمدان متفاوت است نیاز به مطالعات در آینده با استفاده از کالر داپلر سونوگرافی و سنجش دیگر مارکرهای هورمونی دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.