مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان) | سال:1380 | تاریخ پایان: پاییز 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

204

دانلود:

46

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی اولترا استراکچر بافت بیضه در بیماران آزواسپرمی غیرانسدادی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف: بررسی مورفولوژی و فراساختاری بافت بیضه در بیماران آزواسپرمی غیرانسدادی که درمان های ترکیبی, استخراج اسپرم از بافت بیضه (TESE) و تزریق آن بداخل اووسیت (ICSI) برای آنها در نظر گرفته شده است.مواد و روش ها: تعداد 12 نمونه بیوپسی بافت بیضه بیماران آزواسپرمی غیرانسدادی مراجعه کننده به پژوهشکده رویان بعنوان گروه بیمار و تعداد 5 نمونه بافت بیضه از بیماران مبتلا به کانسر پروستات بعنوان گروه کنترل تهیه شد.پس از تهیه نمونه, به دو قسمت جهت پروسس بافتی برای مطالعه با میکروسکوپ های نوری و الکترونی انتقالی, تقسیم شد. علاوه بر آن از روش های ایمونوهیستوشیمی برای مطالعه فیلامنت های اینترمدیت ویمنتین و دسمین موجود در سلول های سرتولی و میوئید پری توبولار استفاده شد.یافته ها: به طور کلی تغییرات در سطح فراساختاری در هسته و هستک سلول های سرتولی, در لامیناپروپریا (به صورت افزایش ضخامت کلی آن و همچنین تغییر در سلول های میوئید و غشا پایه زیر اپلی تلیوم ژرمینال) و تغییر در میزان کاندنس شدن کروماتین هسته اسپرماتیدها, مشهود بود. علاوه بر آن تعداد ماست سل های موجود در بافت بینابینی نیز افزایش یافته بود. یافته های ایمونوهیستوشیمی, بصورت تغییر در میزان واکنش سلول های سرتولی و میوئید به اینترمدیت فیلامنت های مورد مطالعه و همچنین تغییر در نحوه توزیع آنها در داخل سیتوپلاسم سلول های سرتولی بود.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تغییرات پاتولوژیکی در سطح فراساختاری در همه اجزای اصلی تشکیل دهنده بافت بیضه در بیماران مورد مطالعه وجود دارد. بنابراین یافته های ذکر شده در خصوص مورفولوژی و فراساختاری بافت بیضه در این مطالعه می توانند توجیه کننده اختلالات اسپرماتوژنسیس در بیماران آزواسپرمی غیرانسدادی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID