مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان) | سال:1390 | تاریخ پایان: تابستان 1390

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

133

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه سلول های بنیادی لیمبوس کشت شده بر ماتریکس ها و سیستم های هم کشتی مختلف

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: استفاده از سلولهای بنیادی در درمان بیماریها یکی از جدیدترین دستاوردهای تحقیقات علوم پایه و بالینی می باشد. کشت سلولهای بنیادی لیمبال در محیط آزمایشگاه به منظور استفاده در درمان بیماریهای قرنیه چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته است. لیکن علیرغم پیشرفتهایی که در این زمینه صورت گرفته, هنوز این روش نتوانسته است به عنوان یک درمان متداول در کلینیک مطرح شود. یکی از محدودیت های کار این است که هنوز کنامی مناسب به منظور کشت سلولهای بنیادی لیمبال در محیط آزمایشگاه معرفی نشده است. با توجه به این ضرورت مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر ماتریکسهای برون سلولی و سیستم های هم کشتی مختلف بر سلولهای بنیادی لیمبال و در نهایت معرفی کنامی مناسب برای کشت این سلولها انجام گرفت. مواد و روشها: در این مطالعه, قطعات بافتی منطقه لیمبال, بر روی فیلترهای پوشیده شده با ماتریکس های برون سلولی پرده آمنیوتیک انسانی, ماتریژل و کلاژن نوعI , بصورت هم کشتی با فیبروبلاستهای لیمبال انسانی و فیبروبلاستهای جنینی موشی کشت داده شدند. بعد از 28 روز, وضعیت کشت های سلولی در گروههای مختلف به روشهای ایمنوسیتوشیمی, میکروسکوپ الکترونی انتقالی, فلوسایتومتری,RT-PCR نیمه کمی و تست آپوپتوز مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج: کلاژن I به عنوان یکی از اجزاء ماتریکس های خارج سلولی نمی تواند به عنوان لیگاندی برای فعال کردن سیگنالهای مربوط به بقاء این سلولها مطرح باشد. ترشحات لایه های تغذیه کننده سبب تسهیل روند تشکیل غشاء پایه توسط سلولهای بنیادی لیمبال شدند. نوع پاسخ سلول های بنیادی لیمبال به فاکتورهای محلول در محیط تحت تاثیر تعاملاتی بود که این سلولها با ماتریکسهای برون سلولی داشتند. تغییری در وضعیت رشد و بقاء سلولها بر روی ماتریکس کلاژن I در مقایسه با گروه بدون ماتریکس مشاهده نشد لیکن بهترین وضعیت رشد و بیشترین میزان بقا در سلولهای کشت شده بر روی ماتریکس پرده آمنیوتیک و ماتریژل گزارش شد. البته بر اساس یکسری یافته ها به نظر می رسید که کشت سلولها بر روی ماتریکس پرده آمنیوتیک در مقایسه با سایر کشتها, کشت موفق تری بوده است. به نظر می رسید که سلولها بر روی پرده آمنیوتیک بیشتر حالت بنیادی خود را حفظ کرده اند. نتیجه گیری: کشت سلولهای بنیادی لیمبال برروی پرده آمنیوتیک انسانی, بصورت هم کشتی با فیبروبلاستهای لیمبال در شرایط قطبی که تعریف شد را می توان به عنوان کنامی مناسب به منظور گسترش ex vivo این سلولها معرفی کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID