مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1380 | تاریخ پایان: زمستان 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

326

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تاثیر بیوپسی بیضه بر ایجاد و یا افزایش آنتی اسپرم آنتی بادی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 ایمنی بر علیه اسپرم می تواند باعث عدم یا کاهش باروری و همچنین اخلال در پروسه های(ART: Assisted Reproduction Technique) شود و بیوپسی بیضه به عنوان یک ابزار تشخیصی در infertility بعلت ایجاد تروما به بیضه توانایی ایجاد خلل در سیستم جداسازی اسپرم از جریان خون و سیستم ایمنی بدن داشته و نهایتا باعث ایجاد آنتی بادی بر علیه اسپرم شود. در این مطالعه ما یک بررسی مقایسه ای بر روی ایمونوگلوبولینهای ضد اسپرم افراد از نظر وجود و افزایش آنها، قبل و بعد از بیوپسی بیضه انجام داده ایم. روش بررسی: از تاریخ 1/8/77 لغایت 29/12/78 تعداد 50 بیمار آزواسپرم با سن 26 تا 41 سال (متوسط 31.36) و شکایت نازایی که سابقه هیچ گونه جراحی و بیماری ایمنی نداشته و کاندید بیوپسی بیضه جهت بررسی وجود اسپرم برای درمانهای احتمالی بعدی بودند جهت مطالعه انتخاب شده، آنتی اسپرمهای IgA سمن و IgG سرم و همچنین در صورت مشاهده اسپرم در سمن آنتی اسپرمهای IgA و IgG متصل به اسپرم این بیماران قبل و 6 هفته بعد از بیوپسی اندازه گیری و مقایسه شد. یافته ها: افزایش IgA داخل سمن IgG داخل سرم به قسمتی که متوسط مقدار IgA سمن قبل از بیوپسی از 0.8 به متوسط بعد از بیوپسی 5.04 رسید و متوسط مقدار IgG سرم قبل از بیوپسی از 6.82 به متوسط بعد از بیوپسی 19.9 رسید که نتایج آن از نظر افزایش آنتی بادی بعد از بیوپسی معنی دار بوده است (P<0.001). نتایج: انجام بیوپسی بیضه توانایی ایجاد آنتی اسپرم آنتی بادی و نهایتا احتمال ایجاد یک نکته منفی دیگر در سیر درمانی بیمار را داشته و چون نمی توان از این تست مهم تشخیصی چشم پوشی نمود توصیه می شود تمهیدات لازم جهت حفظ اسپرم مشاهده شده در بیوپسی تشخیصی برای استفاده درمانی بعدی از آن به عمل آید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.