مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان) | سال:1383 | تاریخ پایان: تابستان 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

207

دانلود:

148

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی میزان بقا و تعداد سلولهای توده داخلی حاصل از بلاستوسیستهای بدست آمده از اووسیت های بالغ شده گاوی در آزمایشگاه و ارتباط آن با انجماد شیشه ای

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: از کشت توده سلول داخلی بلاستوسیست در محیط مناسب سلولهای بنیادی جنینی بدست می آید. از این سلولها به عنوان یک ابزار تحقیقاتی در شبیه سازی, تولید حیوانات ترانس ژنتیک و کایمر, مطالعه تکوین جنین استفاده می شود. تولید سلولهای بنیادی از بلاستوسیست های تازه نیاز به هماهنگی از جمله تولید Feeder Layer همزمان با تولید توده سلولهای داخلی بلاستوسیست دارد. از طرفی با روش انجماد شیشه ای می توان بلاستوسیست های تولید شده را برای استفاده های بعدی نگهداری کرد. هدف از این مطالعه بررسی تعداد و میزان حیات سلولهای توده داخلی بلاستوسیست های منجمد شده به روش انجماد شیشه ای است. به امید اینکه بتوان از جنین های منجمد شده نیز جهت تولید سلولهای بنیادی استفاده نمود.مواد و روشها: پس از بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک های نابالغ گاو, جنین ها در محیط Ham’F10s بر روی لایه سلولهای vero به مدت 7 و 8 روز در دمای CO2%5, 39°C کشت داده شدند. 300 عدد بلاستوسیست به روش تصادفی انتخاب و به دو گروه تقسیم گردید. یک گروه بعنوان کنترل و گروه دیگر به روش انجماد شیشه ای (40% اتیلن گلیگول, 18% فایکل, 0.3 مولار ساکارز) منجمد شدند. پس از ذوب جنین ها به مدت 24 ساعت کشت داده شدند و جنین های متسع شده انتخاب و همراه با گروه کنترل با روش Immunosurgery توده سلولی داخلی آنها جدا شد. برای بررسی حیات سلولها از رنگ آمیزی تریپان بلو استفاده گردید. و با استفاده از Student. Test نتایج تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: درصد حیات توده سلول داخلی بلاستوسیست های روز هفتم در گروه کنترل و انجماد بترتیب 96% و 85% و میانگین تعداد سلولها بترتیب 17.4 و 14 بود. درصد حیات توده سلول داخلی بلاستوسیست های روز هشتم در گروه کنترل و انجماد بترتیب 95% و 82% و میانگین تعداد سلولها بترتیب 18.6 و 15 بود.نتیجه: درصد حیات و تعداد سلولهای توده داخلی بلاستوسیستهای گروه کنترل و انجماد در روز هفتم و هشتم دارای اختلاف معنی داری است. به روش انجماد شیشه ای درصد حیات و تعداد سلولها بطور معنی داری کاهش میابد لذا بهتر است که جهت تولید سلولهای بنیادی از بلاستوسیستهای منجمد نشده استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID