مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان مرکزی (اراک) | سال:1388 | تاریخ پایان: آبان 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

89

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و تجزیه و تحلیل اقتصاد شهری و روستایی استان مرکزی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اقتصاد شهر و روستا، به عنوان یک مجموعه، از اجزایی تشکیل شده که ضمن ارتباط با هم، بر یکدیگر تاثیر می گذارند. از آنجا که کارکرد هر شهر یا روستا به عنوان یک عرصه از فعالیت اقتصادی را نوع و نحوه ارتباطی که بین عناصر تشکیل دهنده آن وجود دارد تعیین می کند، اهداف این تحقیق بررسی ویژگی شاغلین، تولیدات عمده، زمین و مسکن، نظام مدیریت و خدمت رسانی، شبکه های دسترسی، نظام مالکیت و... (عناصر تشکیل دهنده اقتصاد شهر و روستا) بوده است. به همین منظور با استفاده از آمار و اطلاعات موجود، در خصوص اقتصاد شهری به تحلیل اشتغال، مسکن، حمل و نقل، بازار و مراکز خرید، خدمات، مدیریت شهری، کارکردهای روستایی و هزینه درآمد خانوارها پرداخته شده و در خصوص اقتصاد روستایی به تحلیل نظام زمین داری، تحلیل سیر تحولات اقتصادی، فن آوری و ... در نظام و روابط تولید، اشتغال، مسکن، نظام خدمت رسانی، کارکردهای شهری، هزینه درآمد خانوارها و مدیریت روستایی پرداخته شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID