مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان) | سال:1382 | تاریخ پایان: بهار 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

184

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طرح لقاح و تکامل تخمکهای ژرمینال وزیکل منجمد شده موش

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 علیرغم تلاش های فراوانی که در دهه اخیر جهت بهبود روشهای انجماد و ذوب تخمک انجام شده, مشکلات عدیده ای برای تخمکهای اوولیت شده از قبیل از هم گسیختگی دوک تقسیم, از دست دادن میرکروتوبولها, القا رها شدن زودرس گرانولهای قشری تخمک, افزایش سختی ZP, پایین آمدن باروری بوجود می آید. انجماد شیشه ای تخمکهای ژرمینال وزیکلی (Germinal Vesicle; GV) و فولیکولها قبل از فضادار شدن در مراحل اولیه (Early Preantral Follicle; EPAF) EPAF بعنوان روشی جایگزین برای حل برخی از این مشکلات مطرح است.در پژوهش حاضر پس از بدست آوردن غلظت مناسبی از اتیلن گلیکول در انجماد فولیکولها و تخمکهای ژرمینال وزیکلی, کشت آزمایشگاهی, بلوغ, لقاح و شکل گیری جنینهای دوسلولی مورد بررسی قرار گرفت.فولیکولهای EPAF با ابعاد 130-100 میکرومتری پس از جداسازی مکانیکی از تخمدان موشهای 14 روزه, با استفاده از محلول EGFA40 بعنوان محلول انجمادی منجمد و با روش یک مرحله ای و با استفاده از PBS حاوی ساکروز نیم مول ذوب شدند. فولیکولها پس از شستشو با PBS به داخل قطرات 20 میکرولیتری DMEM Ham’s F12 حاوی ترانسفرین, انسولین, rFSH منتقل شدند. نمونه ها هر دو روز یکبار کنترل می شدند. در روز دوازدهم کشت برای القا اوولاسیون به قطرات فولیکولهای AFF hCG (Antrum formation Follicles; AFF) اضافه گردید. تخمکهای اوولیت شده با اسپرم نر همان نژاد Inseminate شده و میزان MII, GVB, GV شکل گیری جنینهای دوسلولی در هر دو گروه فولیکولهای منجمد شده, شیشه ای و غیرانجمادی ثبت و با هم مقایسه شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که %91.7 فولیکولهای منجمدشده شیشه ای پس از ذوب شکل طبیعی داشتند و بعد از 12 روز کشت, %49 از فولیکولهای منجمد شیشه ای زنده ماندند و %47 آنها تا مرحله AFF پیش رفتند در حالی که در گروه کنترل %66.1 تا مرحله AFF رسیدند. در میزان GVB و MII و جنینهای دوسلولی در هر دو گروه تفاوت معنی داری بدست نیامد.تخمک های GV از تخمدان موشهای 6-4 هفته ای بروش مکانیکی جدا گردید و با استفاده از محلول EGFA40 منجمد شدند, ذوب با روش یک مرحله ای و با استفاده از PB1 حاوی ساکروز نیم مول انجام شد. تخمکها پس از شستشو با PB1 به داخل قطرات 20 میکرولیتری DMEM-Ham’s F12 حاوی ترانسفرین, انسولین,  rFSHو hCG و FCS یا بدون آنها منتقل گردیدند. 24 ساعت بعد, تخمک های اوولیت شده با اسپرم نر همان نژاد Inseminate گردید و میزان GV و GVB و MII در شکل گیری جنینهای دوسلولی در گروههای منجمد شده شیشه ای و غیرانجمادی ثبت و با یکدیگر مقایسه گردید.میزان تخمکهای ژرمینال وزیکل منجمد شده شیشه ای در تمام گروهها بین 88 تا 99% بود. تخمکهای GV منجمد شده شیشه ای علاوه بر بلوغ در محیط کشت DMDM-Ham’s با مواد مختلف جنینهای دوسلولی نیز تشکیل دادند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تخمکهای GV منجمد شده شیشه ای و غیرانجمادی در محیط کشت حاوی ترانسفرین, انسولین, rFSH, hcG, FCS رشد می یابد. میزان بلوغ تخمک های ژرمینال وزیکل در مایع فولیکول خالص حرارت دیده و تازه انسانی خیلی پایین و بالاترین میزان بلوغ آزمایشگاهی در تخمکهای تخمدان تحریک شده با HMG است.بر اساس نتایج این پژوهش, استنتاج می شود که تخمک نارس موش منجمد شده شیشه ای و غیرانجمادی (GV; EPAF) در شرایط کشت موجود در پژوهش حاضر قابلیت از سرگیری میوز و رسیدن به بلوغ هسته ای پس از رفع انجماد را دارند. علاوه بر این تخمکهای بالغ شده در تمام گروهها علاوه بر باروری, جنینهای دوسلولی نیز تشکیل می دهند. لیکن حصول شرایط آرمانی برای انجماد و بلوغ به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID