مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1390 | تاریخ پایان: تابستان 1390

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

512

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی تاثیر هورمون LH بر روند تکوین و تکامل جنین موش سوری در محیط کشت توام با سلول های اپیتلیال اویداکت موش سوری، گوسفند و گاومیش

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 ابتدا تک لایه های سلول اپیتلیال اودیاکت گوسفند, گاومیش و موش (OEC) در محیط کشت DMEM/F12 آماده شد. سپس موشهای تحریک تخمک گذاری شده بطریق In vivo بارور و جنینهای 2 سلولی به روش oviduct flushing جمع آوری شدند. محیط همکشتی با 10ng/ml هورمون LH تیمار شد. برای گروههای آزمایش ازسیستم همکشتی قطره های G1/G2™Ver.5 روی تک لایه های اپیتلیال اودیاکت گوسفند, گاومیش و موش که هر کدام شامل دو زیر گروه همراه و بدون هورمون LH بودند, استفاده شد. برای گروههای کنترل, جنین ها در قطره های G1/G2™Ver.5 همراه و بدون LH کشت داده شدند. میزان رشد, تکوین و کیفیت جنینهای هر گروه بصورت روزانه بررسی و با روشهای آماری مقایسه شد. در انتهای دوره کشت پس از رنگ آمیزی افتراقی بلاستوسیست ها, تروفواکتودرم (TE) و سلولهای توده سلولی داخلی (ICM) با میکروسکوپ فلوئورسانت بررسی شدند. در هر سه گروه آزمایشی گوسفند, گاومیش و موش, جنینهای کشت داده شده در سیستم همکشتی قطره های G1/G2™Ver.5 روی سلولهای اپیتلیال در حضور هورمون LH, افزایش رشد و تکوین معنی داری نسبت به سیستم همکشتی بدون هورمون LH را نشان دادند (P≤0.05). همچنین, در بلاستوسیستهای بدست آمده از زیرگروههای آزمایشی تیمار شده با هورمونLH , افزایش معنی دار میانگین تعداد کل سلول نسبت به زیرگروههای آزمایشی بدون هورمون LH و گروههای کنترل مشاهده شد (P≤0.05). این یافته ها نشان میدهد که افزایش سطح هورمون LH پیش از تخمک گذاری ممکن است باعث پیشبرد رشد و تکوین جنین تا مرحله لانه گزینی شود. این نتایج میتواند تاثیر بسزایی در بهبود روشهای مورد استفاده در تکنولوژی های کمک باروری که در آنها از سیستم های همکشتی جهت افزایش میزان باروری استفاده میشود به همراه داشته باشد. سیستم همکشتی سلولهای اپیتلیال اویداکت تیمار شده با هورمون LH در محیط In vitro میتواند باعث بهبود رشد و تکوین, از هر دو نظر کیفیت (افزایش تعداد سلولهای بلاستوسیست) و میزان رشد و تکوین گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  افتخاری یزدی، پوپک، رضازاده ولوجردی ، مجتبی، رستگارنیا، عبدالرضا، باغبان اسلامی نژاد، محمدرضا، علیپور، هیوا، و شعبانی، فاطمه. (تابستان 1390). بررسی تاثیر هورمون LH بر روند تکوین و تکامل جنین موش سوری در محیط کشت توام با سلول های اپیتلیال اویداکت موش سوری, گوسفند و گاومیش. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/787765/fa

  Vancouver: کپی

  افتخاری یزدی پوپک، رضازاده ولوجردی مجتبی، رستگارنیا عبدالرضا، باغبان اسلامی نژاد محمدرضا، علیپور هیوا، شعبانی فاطمه. [Internet]. بررسی تاثیر هورمون LH بر روند تکوین و تکامل جنین موش سوری در محیط کشت توام با سلول های اپیتلیال اویداکت موش سوری, گوسفند و گاومیش. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ تابستان 1390. Available from: https://sid.ir/paper/787765/fa

  IEEE: کپی

  پوپک افتخاری یزدی، مجتبی رضازاده ولوجردی ، عبدالرضا رستگارنیا، محمدرضا باغبان اسلامی نژاد، هیوا علیپور، و فاطمه شعبانی، “بررسی تاثیر هورمون LH بر روند تکوین و تکامل جنین موش سوری در محیط کشت توام با سلول های اپیتلیال اویداکت موش سوری, گوسفند و گاومیش،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، تابستان 1390. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/787765/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری

  فایل موجود نیست