مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان) | سال:1384 | تاریخ پایان: مهر 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

105

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی تاثیر سیستئامین، بتامر کاپتواتانول و گلوتاتیون بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش و تکوین جنینی

شماره مسلسل

نویسنده

حسین-ایمانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف: مطالعه تاثیر سیستئامین، بتاکاپتواتانول و گلوتاتیون بر از سرگیری میوز، بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش و تکوین جنین های حاصله است. هدف: مطالعه تاثیر سیستئامین، بتاکاپتواتانول و گلوتاتیون بر از سرگیری میوز، بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش و تکوین جنین های حاصله است. مواد و روش ها: تخمک های نارس از موش های سوری نژادNMRI (6-4 هفته ای) در شرایط استریل جدا شدند. تخمک های حاصل در 6 گروه آزمایشی و گروه کنترل به طور تصادفی تقسیم بندی شدند. تخمک های گروه کنترل در محیط MEMa حاوی 5 FCS درصد، 7.5 hCG، 100 rhFSH، گروه یک در محیط MEMa حاوی FCS 5 درصد، 7.5 hCG، 100 rhFSH و 5 میلی مولار BSO، گروه دو در محیط MEMa حاوی FCS 5 درصد، 7.5 hCG، rhFSH 100 و 100 میکرومولار سیستئامین و گروه سه در محیط MEMa حاوی5 FCS درصد، 7.5 hCG، rhFSH 100، 100 میکرومولار سیستئامین 5 میلی مولار BSO، گروه چهار در محیط MEMa حاوی FCS 5 درصد، 7.5 hCG، 100 rhFSH و 100 میکرومولار بتاکاپتواتانول، گروه پنج در محیط MEMa حاوی 5 FCS درصد، 7.5 hCG، 100 rhFSH، 100 میکرومولار بتامرکاپتواتانول و 5 میلی مولار BSO و تخمک های گروه شش در محیط MEMa حاوی FCS 5 درصد، 7.5 hCG، 100 rhFSH و 1 میلی مولار گلوتاتیون قرار داده شدند. تخمک ها جهت بلوغ به مدت 24 ساعت داخل انکوباتور 37درجه سانتیگراد با 5 CO2 درصد قرار گرفتند. تخمک های بالغ شده ((Metaphase;MII در کنار اسپرم موش های نر همان نژاد قرار گرفتند. لقاح و تکوین جنین ها در محیط T6 انجام شد. یافته ها:میزان از سرگیری میوز در گروه کنترل و گروه های آزمایش یک، دو، سه، چهار، پنج و شش به ترتیب 78.5 درصد، 16.74 درصد، 96 درصد، 84.9 درصد، 85.4 درصد، 86.9 درصد و 86درصد بود که در گروه آزمایشی دو میزان از سرگیری میوز نسبت به گروه کنترل افزایش چشمگیری داشت (p=0.01). میزان بلوغ آزمایشگاهی گروه کنترل و گروه های آزمایشی به ترتیب 60 درصد، 52 درصد، 81.8 درصد، 58.4 درصد، 70 درصد، 36.3 درصد و 79 درصد بود. در گروه دو، گروه چهار و گروه شش میزان بلوغ نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری را نشان می دهد (P=0.01) و در گروه های که با BSO تیمار شده بودند میزان بلوغ کاهش یافت. تنها در گروه چهارم جنین ها به مرحله بلاستوسیست رسیدند و در گروه های تیمار شده با BSO تعداد معدودی از جنین ها به مرحله مورولا رسیدند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیستئامین از سرگیری میوز و بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش را افزایش می دهد. همچنین بر تکوین جنین تاثیر دارد. بتامرکاپتواتانول بلوغ آزمایشگاهی را افزایش داده و تکوین جنین را بهبود می بخشد. گلوتاتیون بلوغ را افزایش داده و برتکوین جنین تاثیر چندانی ندارد. BSO بلوغ آزمایشگاهی و تکوین جنین را کاهش می دهد. به نظر می رسد که بتامرکاپتواتانول و سیستئامین از طریق افزایش سنتز گلوتاتیون و در نتیجه کاهش ROS این تاثیرات مثبت را اعمال می کنند. از طرفی BSO مانع سنتز گلوتاتیون توسط این مواد شده و باعث تاثیرات منفی بر بلوغ و تکوین جنین می شوند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیستئامین از سرگیری میوز و بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش را افزایش می دهد. همچنین بر تکوین جنین تاثیر دارد. بتامرکاپتواتانول بلوغ آزمایشگاهی را افزایش داده و تکوین جنین را بهبود می بخشد. گلوتاتیون بلوغ را افزایش داده و برتکوین جنین تاثیر چندانی ندارد. BSO بلوغ آزمایشگاهی و تکوین جنین را کاهش می دهد. به نظر می رسد که بتامرکاپتواتانول و سیستئامین از طریق افزایش سنتز گلوتاتیون و در نتیجه کاهش ROS این تاثیرات مثبت را اعمال می کنند. از طرفی BSO مانع سنتز گلوتاتیون توسط این مواد شده و باعث تاثیرات منفی بر بلوغ و تکوین جنین می شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID