مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1383 | تاریخ پایان: مهر 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,055

دانلود:

186

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مقایسه میزان حاملگی در دو گروه با میوم اینترامورال کمتر از 6cm و گروه بدون میوم در سیکل های ART در پژوهشکده رویان در سال 1380- 1379

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 میوم رحمی شایع ترین تومور در زنان است. احتمال بروز آن با افزایش سن افزایش می یابد و در 50-20 درصد زنان بالای 30 سال مشاهده می شود. میوم به عنوان یکی از علل کاهش باروری مطرح شده است اما این نظریه را پزشکان سراسر جهان نپذیرفته اند. همراهی میوم ساب موکوس با کاهش باروری کاملا شناخته شده است. اما هنوز در رابطه با نقش میوم های اینترامورال در ایجاد ناباروری و تاثیر آن بر لانه گزینی نظرات متفاوت بوده و شواهد روشن در این زمینه وجود ندارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر میوم های اینترامورال بر میزان لانه گزینی و نتایج سیکل های IVF و ICSI است. این مطالعه Cohort روی 94 بیمار که دارای میوم اینترامورال کوچکتر از 6 cm بودند انجام گرفت. بیماران مورد مطالعه دارای سن کمتر از 38 سال بودند و این بیماران جهت درمان ناباروری با سیکل های IVF یا ICSI از دیماه سال 1379 لغایت آذر 1381 به پژوهشکده رویان مراجعه نموده بودند. همه بیماران با میوم و میوم هایی که به آندومتر دست اندازی کرده اند از مطالعه خارج شدند. گروه کنترل شامل 92 بیمار بود. بیماران گروه مورد مطالعه و گروه کنترل از نظر سن، نوع ناباروری، مدت ناباروری، روزهای تحریک تخمک گذاری، تعداد آمپول های مصرفی، تعداد فولیکول ها و و اووسیت های به دست آمده و تعداد جنین های منتقل شده مورد بررسی قرار گرفتند (پروتکل درمانی در هر دو گروه یکسان بود). میزان بارداری در گروه دارای میوم %21.2 و در گروه کنترل %22.7 بود، که از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین تعداد سقط در گروه مطالعه (2 مورد) و در گروه کنترل نیز (2 مورد) بود. (غیرمعنی دار از نظر آماری) از بین بیماران دارای میوم %55.3 آن ها دارای میوم کوچک تر از 3 cm (حاملگی %19.2) و %44.7 دارای میوم های بزرگ تر از 2 cm (حاملگی %26.1) بودند که در این دو گروه نیز میزان بارداری از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین در گروه مورد مطالعه %71.4 دارای میوم (حاملگی %22.38) و %28.6 دارای میوم های متعدد (حاملگی %22.22) بودند (غیرمعنی دار از نظر آماری) یافته های ما نشان داد میوم های اینترامورال کوچک تر از 6 cm که به آندومتر دست اندازی نکرده اند در میزان لانه گزینی و سقط در سیکل های IVF و ICSI تاثیری ندارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID