مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1387 | تاریخ پایان: تابستان 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

81

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی مقایسه ای بین بوسرلین زیر جلدی و دکاپپتیل طولانی اثر به صورت نیم دوز در سیکل های (IVF-ICSI) ART در بیماران مراجعه کننده به پژوهشکده رویان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر آگونیست GnRH طولانی مدت به صورت نیم دوز با فرم تزریق روزانه زیر جلدی آن در پروتکل های تحریک تخمک گذاری در IVF انجام گرفته است. طی یک کارآزمایی بالینی تصادفی 126 نفر از بیماران کاندید IVF-ICSI با سن کمتراز 35 سال بخش ناباروری پژوهشکده رویان به صورت تصادفی در 2 گروه 62 و 64 نفر قرار گرفتند. ابتدا در هر دو گروه از روز 5 سیکل ocp داده شد و در یک گروه بوسرلین از روز 21 سیکل به مقدار 5.0 میلی گرم در روز تجویز شد. (standard long protocols) و در گروه دوم دیفرلین نیم دوز، میزان نصف آمپول دیفرلین به صورت فقط یک تزریق در 21 سیکل قبلی تجویز شد. تحریک تخمدانی پس از شروع سیکل قاعدگی با استفاده از HMG و کاهش آگونیست های GnRH و در گروه II با استفاده از HMG انجام شد. بین این دو گروه مورد مطالعه از نظر سن مدت نازایی و علت نازایی با یکدیگر تفاوتی نداشتند. تعداد آمپول های مصرفی ( 25.58±12.19در مقابل 25.89±8.48) و طول مدت تحریک ( 10.32±2.03و9.95±0.91 ) در دو گروه دیفرلین و بوسرلین اختلاف معنی دار مشاهده نشد. از نظر میزان اووسیت های به دست آمده ( 12.11±6.38در مقابل 9.43±6.38) و اووسیت های متافاز 9.58±5.54) II در مقابل7.23±5.12 ) و جنین های به دست آمده (6.09±3.9 در مقابل4.73±3.45 ) اختلاف معنی دار وجود داشت. میزان حاملگی در دو گروه اختلاف معنی دار مشاهده نشد (37.1 در مقابل 37.5%) با توجه به عدم اختلاف در دو روش مورد مطالعه در بیماران زیر سن 35 سال باید از روشی استفاده شود که برای بیمار آسانتر باشد و هزینه کمتری را در برگیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID