مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان)
سال:1386 | تاریخ پایان: بهمن 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

135

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی اثرات لیتیوم بر سلول های بنیادی مغز استخوان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول هایی پرتوان هستند که پتانسیل تمایز به دودمان های مزودرمی از قبیل استخوان، چربی، تاندون و غضروف را دارند. این سلول ها تاکنون از بافت های مختلف جداسازی شدند ولی منبع اصلی آن ها مغز استخوان است و هم اکنون یکی از کاندیداهای مناسب برای ژن درمانی، سلول درمانی و مهندسی بافتی محسوب می شوند. از مشکلات اصلی استفاده از این سلول ها برای اهداف فوق، کاهش پتانسیل تکثیری و تمایزی و افرایش آپوپتوزیس در شرایط in vitro و بعد از پیوند است. مسیر سیگنال دهی Wnt از مسیرهای مهم در کنترل تکثیر، تمایز، قطبیت و آپوپتوزیس در تمام سلول های جانوری است. مطالعات نشان داده است که لیتیوم با مهار مولکول کلیدی GSK-3b در این مسیر، می تواند عملکرد این مسیر سیگنال دهی را تقلید کند. لذا در مطالعه حاضر به بررسی اثرات لیتیوم بر تکثیر، آپوپتوریس و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی پرداخته شد. سلول های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان رت استخراج و تحت تاثیر غلظت های مختلف لیتیوم کلراید کشت شدند. تکثیر این سلول ها در غلظت های مختلف لیتیوم با استفاده از سنجش کلونی، دو برابر شدن جمعیت سلولی و منحنی رشد مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از رنگ سنجی و فلوسایتومتری، میزان زیستایی و بقا این سلول ها در پاساژ سوم، تحت تاثیر غلظت های مختلف لیتیوم کلراید بررسی شد. سلول هایی که تا پاساژ دوم تحت تاثیر غلظت های 2، 5 و 10 میلی مولار لیتیوم کشت شده بودند، برای بررسی آپوپتوزیس انتخاب شدند. آپوپتوزیس در این سلول ها با استفاده از TNF-a و حذف سرم القاء شد. همزمان با القا آپوپتوزیس، تیمار سلولی با غلظت های فوق صورت گرفت. پیشرفت و وقوع آپوپتوزیس بعد از24، 48 و 72 ساعت از تیمار، با استفاده از رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید آکریدین اورنج بررسی شد. افزایش بیان ژن های آلکالین فسفاتاز و استئوکلسین و نیز افزایش رسوب ماتریکس معدنی تحت تاثیر لیتیوم، بیانگر نقش مهاری GSK-3b در استئوژنز است. بررسی سلول های چربی با میکروسکوپ نوری نشان داد که تعداد سلول های چربی و حتی اندازه دانه های چربی، کاهش قابل توجهی در گروه های لیتیوم کلراید نسبت به گروه کنترل دارد. در مجموع نتایج نشان داد که لیتیوم با مهار GSK-3b باعث افزایش تکثیر و بقا سلول های بنیادی مزانشیمی شده و آپوپتوزیس القاء شده توسط TNF-a و حذف سرم را کاهش می دهد. همچنین تحت تاثیر لیتیوم استئوژنز تحریک و آدیپوژنز مهار می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID