Start: 2/7/2023 6:28:01 AMEnd: 2/7/2023 6:28:01 AM >> 167

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی)
سال:1393 | تاریخ پایان: بهمن 1393

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

100

دانلود:

35

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تعیین برنامه زمانی مناسب جیره غذایی مرحله لاروی ماهیان اسکار (Astronotus ocellatus)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ماهی سیکلید اسکار (Astronotus ocellatus) 

چکیده

 این تحقیق در مرکز ماهیان زینتی جهاد دانشگاهی واحد مازندران در تابستان و پائیز 1393 به مدت 120 روز انجام شد. انتخاب غذای مناسب جهت تغذیه, عمده ترین معضل برای پرورش دهندگان ماهیان آکوآریومی است, در این بررسی, تیمارهای آزمایشی شامل 14 تیمار و 3 تکرار بود که بر روی رشد و بازماندگی اسکار(Astronotus ocellatus) بررسی شد. نمونه های آزمایشی در 42 آکوآریوم با ابعاد 30×40×40 سانتی متر تشکیل شد و در هر یک از آنها 75 عدد لارو رها شد. نتایج بررسی معیارهای رشد نشان داد که در 15 روز اول شروع آزمایش تیمار تغذیه شده با (آرتمیا- زرده تخم مرغ- کنسانتره) در شاخص های رشد و بقا اختلاف معنی داری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد (P<0.05). در 15 روز دوم از شروع آزمایش تیمار تغذیه شده با (آرتمیا- کنسانتره ) در شاخص های رشد و بقا اختلاف معنی داری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد (P<0.05). در 15 روز سوم از شروع آزمایش تیمار تغذیه شده با کنسانتره در شاخص های رشد و بقا اختلاف معنی داری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد (P<0.05). در 15 روز چهارم از شروع آزمایش تیمار تغذیه شده با کنسانتره در شاخص های رشد و بقا اختلاف معنی داری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد (P<0.05).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی