مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی)
سال:1389 | تاریخ پایان: پاییز 1389

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

350

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی میزان اعتماد اجتماعی در استان مازندران (مطالعه موردی شهر ساری)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

اعتماد اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر با چشم اندازهای متفاوتی در نظریات اجتماعی مطرح گردیده و به عنوان یکی ازمهمترین مولفه های توسعه اجتماعی ـ اقتصادی در جهان مدرن مطرح است. اهمیت و ضرورت اعتماد اجتماعی با مباحث سرمایه اجتماعی نیز ارتباط تنگاتنگی دارد و با توجه به اینکه در سالهای اخیر اغلب کشورها با کاهش سرمایه اجتماعی و بخصوص با بحران اعتماد اجتماعی روبرویند (فوکویاما, 1379) کشورمان و بطور دقیقتر استان مازندران نیز در این پروسه قرار خواهند گرفت, همچنین در آثار بجای مانده در حوزه هایی چون مشارکت اجتماعی, سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در مازندران شاهد افول و نزول مفاهیم فوق بوده ایم (تحلیل طرحهای استانی از 1375-1384) که محققین این پژوهش آن را ناشی از کاهش اعتماد اجتماعی می دانند. بدین سبب میزان اعتماداجتماعی در استان مازندران به عنوان یکی از مناطقی که دارای پتانسیل بالقوه ای در زمینه توسعه است مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان از نتایج آن دربرنامه ریزیهای اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی استفاده های سودمندی کرد.مساله اصلی این تحقیق بررسی میزان اعتماد اجتماعی در میان مردم استان مازندران (ساری) و تاثیر عوامل زمینه ای (سن, جنس و تحصیلات) بر آن است.جامعه آماری این تحقیق ازمیان افراد 15 سال به بالای شهر ساری (مرکز استان مازندران) انتخاب شده است. روش گردآوری داده ها پیمایشی بوده و تکنیک مورداستفاده نیز پرسشنامه می باشد. برای تحلیل و پردازش داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و برنامه spss بهره برده ایم.برای بررسی میزان اعتماد اجتماعی از شاخص هایی چون اعتماد افراد به صداقت کنشگران مختلف و اعتماد به درستکاری و یکرنگی آنها استفاده شد.یافته ها نشان می دهد که بالاترین میزان اعتماد اجتماعی مربوط به خانواده افراد خصوصا پدر و مادر و کمترین میزان آن مربوط به صحبت های دوستان و آشنایان است.در میان مشاغل, سازمانها و مقامات, بیشترین میزان اعتماد مربوط به هنرمندان, دادگستری و اعضای شورای شهر است و کمترین میزان اعتماد مربوط به شهردار و فرماندار می باشد.بیشترین نگرانی از عدم یکرنگی و صمیمیت افراد مربوط به همکاران می شود و بیشترین ترس و نگرانی از آسیب های شایع در جامعه مربوط به سرقت اموال است.در زمینه رابطه بین عوامل زمینه ای و میزان اعتماد اجتماعی نتیجه آزمون های آماری نشان می دهد که بین جنسیت افراد و میزان اعتماد اجتماعی و همچنین بین میزان تحصیلات آنها و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID