مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) | سال:1387 | تاریخ پایان: خرداد 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

91

دانلود:

59

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی درمنه بر جوانه زنی و رشد اولیه تره و شنبلیله

شماره مسلسل

نویسنده

محمدصابر-انصاری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 بررسی اثر آللوپاتی (دگر آسیبی) عصاره آبی درمنه بر جوانه زنی و رشد اولیه تره و شنبلیله از اهداف طرح بوده است. به منظور بررسی اثر عصاره آبی علف هرز درمنه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های تره و شنبلیله آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. عصاره آبی با غلظت های صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد تهیه شد. اثر عصاره های آبی درمنه بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه معنی دار بود. با افزایش غلظت عصاره، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه تره و شنبلیله کاهش یافت. نتایج نشان داد که عصاره آبی درمنه بر صفات مورد مطالعه اثر بازدارندگی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID