مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تربیت مدرس
سال:1369 | تاریخ پایان: شهریور 1369

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

178

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی ظرفیت تولید گوسفند قره گل

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این تحقیق صفات درجه پوست، وزن تولد، وزن شیرگیری، وزنهای 6 و 12 ماهگی، افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، افزایش وزن روزانه در فاصله سنی 6-3 و 12-6 ماهگی تعداد 2399 راس بره قره گل سیاه سرخس که در طی 6 سال (سالهای 1364-1359) رکوردگیری شده بودند مطالعه گردید که نتایج حاصله بشرح زیر میباشد.متوسط تعداد بره های متولد شده از هر میش در یک فصل جفت گیری و میزان دوقلوزایی بترتیب 1.01 بره و 1.4 درصد بود.میانگین و انحراف معیار وزن تولد، شیرگیری، 6 و 12 ماهگی، میانگین و انحراف معیار افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، 6-3 و 12-6 ماهگی بترتیب 4.9 (±64)، 23.5 (±4.07)، 32.7 (±6.14)، 42.5 (±8.31)، 0.206 (±0.4)، 0.094 (±0.4) و0.045 (±.03) کیلوگرم و میانگین و انحراف معیار درجه پوست 82.7 (±9.03) برآورد گردید.تاثیر سن میش برروی صفات قبل از شیرگیری (به جز درجه پوست) معنی دار بود (P<0.01). میانگین حداقل مربعات وزن تولد بره های حاصل از میشهای 4، 5 و 6 ساله (4.7 کیلوگرم) بطور مشخصی بیشتر از بره های متولد شده از میشهای 2 و 3 ساله (بترتیب 4.2 و 4.5 کیلوگرم) بود. همچنین میانگین حداقل مربعات وزن شیرگیری و افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری بره های متولد شده از میشهای 2 ساله در مقایسه با بره های حاصل از سایر گروههای سنی (7-3 ساله) بطور معنی داری کمتر بود (P<0.01).تاثیر سن میش برروی وزن 6 و 12 ماهگی بره ها معنی دار بود (P<0.01) و وزن بره های متولد شده از میشهای 2 ساله در سن 6 و 12 ماهگی کمتر از وزن بره های متولد شده از سایر گروههای سنی بود. اثر سن میش برروی افزایش وزن روزانه 6-3 و 12-6 ماهگی معنی دار نبود.اثر جنس بره برروی کلیه صفات (به جز درجه پوست) معنی دار بود (P<0.01). بره های نر در مقایسه با بره های ماده بطور کاملا مشخصی دارای وزن تولد (4.7 در برابر 4.4 کیلوگرم)، وزن شیرگیری (23.7 در برابر 22.1 کیلوگرم)، وزن 6 ماهگی (33.9 در برابر 31.1 کیلوگرم)، وزن 12 ماهگی (45.8 در برابر 39.8 کیلوگرم) و افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری (0.211 در برابر 0.196 کیلوگرم) 6-3 ماهگی (0.104 در برابر 0.091 کیلوگرم) و 12-6 ماهگی (0.56 در برابر 0.041 کیلوگرم) بیشتری بودند. تا شیر تعداد بره های حاصل از هر زایش روی صفات درجه پوست، وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 6 ماهگی و افزایش روزانه از تولد تا شیرگیری معنی دار بود (P<0.01).وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 6 ماهگی و افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری بره های یک قلو و دوقلو بترتیب (4.9 در برابر 4.2)، (24.5 در برابر 21.3) ،(34.3 در برابر 30.8) و (0.216 در برابر 0.191) کیلوگرم و درجه پوست آنها بترتیب 83.0 و 77.7 بود. اثر تعداد نتایج برروی وزن 12 ماهگی و افزایش وزن روزانه 6-3 و 12-6 ماهگی معنی دار نبود.وراثت پذیری درجه پوست، وزن تولد، وزن های شیرگیری، 6 و 12 ماهگی افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، 6-3 و 12-6 ماهگی بترتیب برابر 0.24 (±0.087)، 0.06 (±0.039)، 0.12 (±0.055)، 0.14 (±0.06)، 0.18 (±0.067)، 0.11 (±0.053)، 0.15 (±0.062) و 0.15 (±0.061) برآورد گردید.همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی وزن تولد- وزن شیرگیری، وزن تولد- افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، وزن تولد- وزن 6 ماهگی، وزن تولد- وزن 12 ماهگی، وزن شیرگیری- وزن 6 ماهگی، وزن شیرگیری وزن 12 ماهگی و وزن 6 ماهگی- وزن 12 ماهگی بترتیب برابر (0.40، 0.85)، (0.21، 0.49)، (0.21، 0.60)، (0.18، 0.17)، (0.54، 0.63)، (0.38، 0.66) و (0.72، 0.78) برآورد گردید. همچنین همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی درجه پوست- وزن تولد، درجه پوست- وزن شیرگیری، درجه پوست- وزن 6 ماهگی و درجه پوست- وزن 12 ماهگی بترتیب برابر (0.13، 0.39-)، (0.02، -0.77)، (-0.09، -0.64) و (-0.11، -1.01) برآورد گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی

  فایل موجود نیست